Column: het vakantieloon van de zieke werknemer

Magazines | Utrecht Business Nr1 2022 | Lees volledige uitgave online

Als een werknemer ziek wordt, is de werkgever wettelijk verplicht om gedurende twee jaar het loon door te betalen tijdens ziekte. De hoogte van het door te betalen loon is vaak in de (collectieve) arbeidsovereenkomst ge-regeld, bijvoorbeeld: 90-100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. De wet regelt niet welk (vakantie)loon de werkgever dient te betalen aan een zieke werknemer die vakantiedagen opneemt. Het Europese Hof van Justitie heeft zich hierover onlangs uitgelaten naar aanleiding van prejudici?le vragen van een Nederlandse rechter (de rechtbank Overijssel). Volgens het hof dient de werkgever 100% van het gebruikelijke loon door te betalen en dus niet een wegens arbeidsongeschiktheid lager loon.

Enkele Nederlandse rechters hadden eerder al geoordeeld dat een zieke werknemer die zijn jaarlijkse vakantie opneemt, tijdens die vakantiepe-riode niet mag worden gekort op zijn loon (om zo dezelfde vergoeding te blijven ontvangen als tijdens het ziekteverlof). In de praktijk werd dat niet altijd gevolgd en bestond er discussie. Daarom is het goed dat het Hof van Justitie duidelijkheid heeft geboden.

Het recht op loon tijdens vakantie is vastgelegd in een Europese richtlijn die strekt tot verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon geeft de werkne-mer de gelegenheid uit te rusten van zijn werk en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een werknemer tijdens vakantie het loon dient te ontvangen dat vergelijkbaar is met gewerkte periodes. Achtergrond hiervan is dat voorkomen moet worden dat een werknemer zijn jaarlijks betaalde vakantieverlof niet opneemt, omdat hij daarvan financieel nadeel zou kunnen ondervinden.

Deze redenering leidt er ook toe dat bij de vaststelling van het vakantieloon tijdens ziekte geen rekening mag worden gehouden met een loonkorting tijdens ziekte in de periode voorafgaand aan deze vakantie. Zou dat wel worden toegestaan, dan zou de waarde van het recht op jaarlijkse vakantie afhankelijk worden gemaakt van de datum waarop die vakantie wordt opgenomen en daarvan zou een werknemer financieel nadeel kunnen ondervinden.

Gelet op vorenstaande is het raadzaam om na te gaan of het goed is ingere-geld dat zieke werknemers die vakantie opnemen 100% van het overeen-gekomen loon betaald krijgen, ook als het loon wegens arbeidsongeschikt-heid wordt gekort.

Mr. Evelien Brussee

Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat

e-mail: evelienbrussee@vbk.nl

telefoon: +31 30 259 55 52

Column

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement