Nieuws

24-02-2015 11:21

Tien tips voor ondernemers

Ruud Robeerst geeft tien algemene tips die voor iedere ondernemer - groot of klein - van toepassing zijn. De gegeven tips zijn mede gebaseerd op zijn werkverleden bij Bijzonder Beheer bij banken. 

1. Zorg voor de juiste financiering
Als een onderneming extern gefinancierd is – bijvoorbeeld door een financiële instelling – zijn er vele manieren van financieren. Zo kan de onderneming een rekening courant aanhouden bij een bank, een leaseovereenkomst bij een leasemaatschappij, een factoring oplossing bij een factoring maatschappij, een rentevast lening bij een bank, of een variabele rentelening met of zonder rente afdekking door een rentederivaat eveneens bij een bank. Keuze genoeg. Echter ziet Robeest binnen het midden tot grote MKB veel financieringsconstructies die net iets beter zouden kunnen. Een gevolg kan zijn dat deze constructies het bedrijf meer kosten dan dat nodig zou zijn. Daarnaast zijn sommige financieringsoplossingen log van aard en hierdoor is een onderneming niet in staat op flexibel op de markt te bewegen. Om zelf aan de slag te gaan met ondersteuning  helpt bedrijfs- herstructurering u hierbij.

2. Houd sales en beheer goed gescheiden

In de praktijk blijkt dat veel ondernemingen zich met name bezighouden met de voorkant van het bedrijf. Of te wel Sales. De achterkant ook wel beheer genoemd is vaak een ondergeschoven kindje. Zo ziet u vaak dat accountmanagers bij salesgerichte organisaties de beheerfunctie erbij doen. Op korte termijn is dit totaal niet schadelijk. Wel zorgt een dergelijke constructie direct voor tegengestelde belangen. Kijk daarom kritisch naar de onderverdeling. Stel dat beheer wordt uitbesteed, wat zijn de gevolgen? Bereken eens de omzetgroei door die dan verwacht wordt.  Wat is het effect hiervan op de beheerafspraken.

3. Houd periodiek uw kosten onder de loep
Een goede onderneming weet door één druk op de knop hoe zij er financieel voor staan. Bij voorkeur heeft een ondernemer de grote lijnen over het wel en wee op financieel gebied zelfs in zijn hoofd zitten. Zorg als onderneming ook dat er periodiek, bijvoorbeeld één keer per kwartaal de kosten en omzet onder de loep genomen worden. Bekijk tijdens deze momenten naar mogelijke verbeterpunten. Een mogelijkheid vooraf is om een gedetailleerde liquiditeitsprognose te maken.

4. Denk ook kostenbesparend in goede tijden
Juist in goede tijden maakt een ondernemer het verschil voor de toekomst. Door juist in goede tijden kostenbesparend te denken zorgt een ondernemer voor een goede concurrentiepositie. Door kostenbesparend aan de slag te gaan, is een ondernemer instaat reserves aan te leggen. Hierdoor kan een ondernemer in slechte tijden beter tegen een stootje. Door deze kosten besparing zal de ondernemer een beter werkkapitaal hebben. Hierdoor is de ondernemer beter instaat om te investeren. Een goed Cashmanagement en een goede inrichting door middel van Preventief Beheer, zijn hierbij goede handvatten.

5. Begroot uw omzet en geef een target aan de organisatie
Een ondernemer met visie weet waar hij of zij naar toe wil. Hierbij gaat de ondernemer zeker niet over één nacht ijs. Van te voren uitstippelen waar een onderneming naar toe dient te gaan is dan zeker wenselijk. Mochten bepaalde doelen niet zijn behaald, kan de ondernemer nog altijd bijsturen. Een goede en vooral realistische prognose maken is hierbij belangrijk. Te denken valt aan een liquiditeitsbegroting. (Red: Een liquiditeitsbegroting laat de verwachten loop van de geldmiddelen in de organisatie zien). Naast het maken van een begroting is het ook effectief om targets op team- en individueel niveau op te leggen. Hierbij is het ook raadzaam dergelijke targets achteraf te meten op resultaat. Bij een target is het voor een onderneming van belang, de targetlat niet op een onrealistische hoogte te leggen. Dit zou tenslotte erg demotiverend kunnen werken.

6. Leer financieringsratio’s kennen en meet deze periodiek
Vanuit de accountancy en bankwereld is het bijzonder normaal om bedrijven af te zetten naar branche gemiddelden. Zo is het voor een bank belangrijk om te weten hoe de verhouding is tussen eigen geld en financieringsgeld. Ook wel Solvabiliteit genoemd. Om deze solvabiliteitspositie meetbaar te maken wordt gebruik gemaakt van een solvabiliteitsratio. (bijvoorbeeld EV/VV*100 procent). Voor een ondernemer is het wenselijk te weten dat een bank en een accountant zo analyseren. Dergelijke ratio’s geven direct ook een goed beeld voor de ondernemer. Ook kan de ondernemer zichzelf nu vergelijken met branchegenoten. Door sterke veranderingen in ratio’s krijgt de ondernemer het signaal dat Bedrijfs- Herstructurering  aan de orde kan zijn.

7. Saneer tijdig
Het gezegde ‘zachte heelmeesters maken stinkende worden’ is bekend. Dit geldt vaak ook voor ondernemingen. Gaat het slecht en wordt alles op zijn beloop gelaten, kan dit ernstige gevolgen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld een overboeking bij de bank naar Bijzonder Beheer. Zelfs een faillissement kan onontkoombaar zijn. Door tijdig Bedrijfs- Herstructurering toe te passen kan een ondernemer weer financieel gezond worden. Helaas horen hier af en toe ook minder populaire beslissingen bij.

8. Werk met een flexibele schil
De afgelopen crisis heeft deze tip onderstreept. Door niet alles vast in de organisatie in te regelen, is een ondernemer met een flexibele schil, beter instaat flexibel mee te bewegen met de markt. Bijvoorbeeld Debiteurenbeheer of andere staffuncties als HR of ICT uitbesteden, kan zeer logisch zijn. Ook kan een ondernemer naar een hybride vorm zoeken. Half uitbesteden en half inpandig houden. Hybride houden zorgt dat de kennis niet verdwijnt in de organisatie. Vooral bij hoogwaardig en specialistisch werk is dit aan te raden.

9. Analyseer de omzet per bedrijfsonderdeel
Houdt duidelijk voor ogen hoe de verschillende bedrijfsonderdelen functioneren. Maak dit ook meetbaar. Hierdoor is de focusvisie makkelijker te leggen. Vergelijk de verschillende bedrijfsonderdelen niet alleen intern. Maak juist ook de analyse met concurrenten. Het kan tenslotte zijn dat bepaalde markten sowieso meer winstgevend zijn.

10. Stel de management fee mede vast op winstverwachting
Ondernemers die financieel gezond zijn, zijn niet altijd ondernemers die een zeer succesvol product of dienst aanbieden. De ondernemers die financieel gezond zijn, zijn vaak allround goede ondernemers. Het zijn ondernemers die weten dat het hebben van een buffer noodzaak is om mogelijke toekomstige tegenvallers op te vangen. Doordat een buffer aangelegd dient te worden is het raadzaam om niet alle winst uit een bedrijf te trekken. Het kan een ondernemer erg goed helpen om daarom goed te kijken of de management fee passend is bij de winstverwachtingen. Ook hier kan Bedrijfs-Herstructurering een ondernemer hierbij helpen.

Bron: Brisk Magazine
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement