Column: Loondoorbetaling en transitievergoe- ding zieke medewerkers

Magazines | Utrecht Business Nr 6 2018 | Lees volledige uitgave online

vbk column

Loondoorbetaling en transitievergoeding zieke medewerkers

In Duitsland moet een werkgever het loon van een zieke medewerker zes weken doorbetalen. Daarna kan de medewerker een beroep doen op een uitkering. Voor de UK geldt een maximale loondoorbetalingsperiode van 28 weken. In Frankrijk hoeft de werkgever geen loon te betalen bij ziekte en moet de mede-werker zich al vanaf de eerste ziektedag wenden tot de sociale zekerheid.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Nederland vormt een uitzondering binnen Europa. Werknemers hebben twee jaar lang recht op doorbetaling van (een deel van) het loon. Is het UWV vervolgens niet tevreden over de re-integratie inspanningen van de werkgever dan wordt ook voor het derde ziektejaar een loondoorbetalingsverplichting opgelegd. In de periode tussen 2015 en 2017 gebeurde dit in maar liefst 11% van de gevallen. Een zogenaamde loonsanctie kan ook worden opgelegd wanneer de werkgever vertrouwde op een (achteraf volgens het UWV) onjuist advies van de bedrijfsarts.

Na twee of drie jaar loondoorbetaling heeft een zieke medewerker bij ontslag ook nog eens recht op de transitievergoeding. Er is al langere tijd discussie over de vraag of deze lange periode van doorbetaling tijdens ziekte en vervolgens het betalen van een transitievergoeding gevergd kan worden van met name kleinere werkgevers. Staat deze loondoorbetalingsver-plichting de wens van het kabinet om het aantal vaste contracten te vergroten niet in de weg?

Gemaakte afspraken in regeerakkoord

In het regeerakkoord is afgesproken dat voor kleinere werkgevers een regeling wordt getroffen waardoor de loondoorbetaling beperkt wordt tot een jaar. Ook is in het regeerakkoord opge-nomen dat werkgevers een compensatie kunnen vragen voor het betalen van de transitie-vergoeding na langdurige ziekte. Dit laatste wetsvoorstel is in 2017 ingediend en medio 2018 aangenomen. NB. De compensatie kan worden aangevraagd vanaf april 2020 maar geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Nieuwe plannen

Op 20 december 2018 heeft de Minister aangekondigd dat hij in plaats van het inperken van de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers tot een jaar, een aantal andere maatregelen wil treffen. Het plan is om voor werkgevers met maximaal 25 medewerkers een verzekering te introduceren die het risico van loondoorbetaling dekt en waarbij de werkgever wordt ondersteund bij de wettelijke re-integratieverplichtingen. Deze verzekering gaat de 'MKB-verzuim-ontzorg-verzekering' heten en wordt ge?ntroduceerd per 1 januari 2020. De Minister heeft hiervoor een convenant gesloten met het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast zet de Minister vanaf 2021 in op een extra financi?le tegemoetkoming via een premiekorting.

Ook is de Minister van plan om te zorgen voor meer duidelijkheid tijdens het re-integratie-traject. Om te voorkomen dat het UWV achteraf kan oordelen dat de bedrijfsarts een onjuist advies heeft afgegeven (en als gevolg daarvan een loonsanctie kan opleggen), wil de Minister het advies van de bedrijfsarts leidend laten zijn. De bedoeling is dat deze maatregel ingaat vanaf 1 januari 2021. De komende periode wil de Minister inzetten op een kwaliteitsslag waar het gaat om adviezen van bedrijfsartsen. Voorlopig is het dus nog belangrijk om adviezen van de bedrijfsarts waar nodig te toetsen via een deskundigenoordeel bij het UWV.

mr Anne Haverkort

Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat

e-mail: annehaverkort@vbk.nl

telefoon: +31 30 259 55 28

De Diamantmijn maakt bedrijfs-advisering toegankelijker

Het inzichtelijk krijgen van de doelstellingen en de daarbij behorende KPI's is van cruciaal belang voor een goede bedrijfsvoering. Ook dat periodetrends met ??n muisklik zichtbaar zijn en de achterliggende gegevens ingezien kunnen worden. Steeds meer bedrijven en organisaties zien dit als een belangrijk onderdeel van hun rapportages. De bewustwording is groot. De betrokkenheid en de beheersbaarheid gaan hiermee samen op.

De Diamantmijn biedt met enkele apps iedere organisatie de mogelijkheid om dit nu eenvoudig en heel voordelig voor elkaar te maken. Zonder investering in dure software, met enkele eenvoudige apps.

Eenvoud

De eenvoud waarmee gegevens beschikbaar komen en de manier waarop de resultaten inzichtelijk gemaakt worden, maken dat het bespreken van doelen en prestaties routine worden. Wat nu vaak nog niet het geval is. De onderbouwing van de resultaten is met deze apps ook altijd beschikbaar.

Hoe bepaal je de doelen en de kern prestatie indicatoren (KPI's) van een proces of een deelproces? Ook dit ondersteunen de apps van De Diamantmijn. De apps maken dit snel duidelijk en zorgen gelijk voor bewustwording en het draagvlak. Als De Diamantmijn een samenwerking van werkstudenten en MKB advi-seurs- weten we dat bewustwording en draagvlak een vereiste zijn voor succes.

De apps van De Diamantmijn worden ondersteunt met enkele diensten, ver-zorgt door werkstudenten en/of MKB adviseurs.

In een volgende column wil ik ingaan op deze diensten. Hoe De Diamantmijn met haar apps uw succes kan versterken.

www.DeDiamantmijn.nl

De Diamantmijn column

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement