Inzetbaarheid in mijn organisatie: hoe staat het ervoor?

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2019 | Lees volledige uitgave online

Checklist duurzame inzetbaarheid

De afgelopen maanden hebben wij, Maarten Jan (Inhealth) en Sandra (VIT), de eerste drie fases van een vijf-fasen-plan toe-gelicht. Voordat we aftrappen met de vierde fase (monitoring) een korte checklist:

Het belang van duurzame inzetbaarheid voor jouw organisatie is duidelijk. Jij en alle stakeholders weten waarom investe-ring in dit onderwerp nodig is. Of dat nou gaat om aantrekkelijk werkgeverschap, het omlaag brengen van verzuim(kosten), het voorblijven van ontwikkelingen in de markt of iets anders.

Je weet wat jullie visie is op duurzame inzetbaarheid. Op basis van deze visie heb je bepaald wat de doelstellingen zijn. Het percentage waarmee het verzuim omlaag moet, hogere tevredenheid, meer personeel, minder uitstroom, minder overgewicht. Het kan van alles zijn. Jij weet welke doelen voor jouw organisatie prioriteit hebben. Naar aanleiding van deze doelstellingen heb je een plan van aanpak opgesteld.

De eerste acties uit het plan van aanpak zijn uitgevoerd. Zo heb je bijvoorbeeld een passende arbodienstverlener aange-steld, is er een selectie aan interventies gemaakt en is er een programma opgezet, met een eigen naam en beeldmerk.

Check, check, check? Dan kunnen we starten met fase vier: monitoren. Heeft de gekozen aanpak wel het gewenste effect? Zijn je investeringen het waard geweest? Of

moet je bijsturen? Het continu monitoren voorkomt dat je meer investeert dan dat het je uiteindelijk oplevert. Bovendien helpt het je het management (indien van toepassing) te overtuigen dat extra investering noodza-kelijk kan zijn.

Plan, do, act, check: continu ontwikkelen

Als hr-professional of ondernemer verza-mel je door de tijd al veel data. Denk aan verzuimcijfers, in- en uitstroom, het aantal gevolgde opleidingen, MTO's (medewer-kerstevredenheidsonderzoeken) en health checks. Naast deze kwantitatieve gegevens adviseren we vaak om kwalitatief onder-zoek uit te voeren. Dat kan op verschillende manieren:

Interviews: ga ??n op ??n met mede-werkers in gesprek over onderwerpen als "hoe gaat het met je?", "voel je je ge-steund?", "ben je op de hoogte van wat wij als werkgever beschikbaar stellen?", etc.

(Anonieme) enqu?tes: anders dan het MTO kun je hierbij specifiek vragen naar jouw vitaliteits-/inzetbaarheidsprogram-ma. Dit zou ook tijdens een bijeenkomst kunnen worden uitgevraagd. Dit geeft ruimte voor meer diepgang en context, omdat je verdiepende vragen kunt stellen.

Ambassadeurs: medewerkers die samen een actiegroep vormen kunnen fungeren als voelsprieten in je organisatie. Wat voor geluiden vangen zij op in de wandelgan-gen? Wat werkt wel/niet? Wat past bij welke doelgroep?

Alles bij elkaar zorgt voor een berg aan data. Het is van belang alleen de relevante

gegevens te selecteren en de juiste conclu-sies te trekken. Door de hoeveelheid kan dit best een uitdaging zijn. Daarnaast zijn er veel trends op dit gebied die continu ontwikkelen, zoek maar eens op 'hr ana-lytics' of 'people analytics'. Soms loont het dus om een externe adviseur aan te haken.

Het goed monitoren van je resultaten wordt weleens overgeslagen of in mindere mate gedaan. Toch is het heel waardevol. Het gekozen plan van aanpak staat nooit in beton gegoten en vaak blijkt gaandeweg dat net een kleine aanpassing voor veel meer rendement kan zorgen. Plan, do, act, check dus! En dat keer op keer opnieuw, zodat thema's als vitaliteit en inzetbaar-heid echt geborgd worden in de organisa-tie. Daarover de volgende keer meer, dan zijn we toe aan de vijfde en laatste fase: borgen.

Inhealth is een creatief bureau dat het grootbedrijf helpt rondom vitaliteit, ge-zondheid en inzetbaarheid. We verbinden deze thema's met de strategische ontwik-keling van organisaties.

www.inhealth.nl | Maarten Jan Stam | maarten-jan@inhealth.nl

VIT is h?t bureau dat in de mkb-we-reld bekend staat als een kwalitatief en onafhankelijk bureau dat organisaties toekomstbestendig maakt aan de hand van thema's als vitaliteit, inzetbaarheid en tevredenheid.

www.vitmkb.nl | Sandra Engelbertink | s.engelbertink@vitmkb.nl

Niet vergeten! Reflecteer jij regelmatig hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers? Hoe zien de verzuimcijfers eruit? Behaal je jouw doelstellingen op het gebied van vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers?

hoe staat het ervoor?

Inzetbaarheid in mijn organisatie

Duurzame inzetbaarheid

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement