Column: Herplaatsen? Wat een inspanning!

Magazines | Utrecht Business Nr 2 2020 | Lees volledige uitgave online

HERPLAATSEN?

WAT EEN INSPANNING!

Als een werkgever wil reorganiseren en afscheid wil nemen van een werknemer, moet de werkgever hiervoor toestemming krijgen van het UWV. Het komt regelmatig voor dat ontslagaanvragen stranden op de herplaatsingsverplichting van de werkgever. In deze column wordt nader ingegaan op de herplaatsingsverplichting.

Uit de wet volgt dat een werkgever een arbeidsovereenkomst alleen kan opzeg-gen met toestemming van het UWV als daar (1) een redelijke grond voor is en (2) herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Die redelijke termijn is grofweg gelijk aan de opzegtermijn die voor een werkgever geldt.

In de Ontslagregeling wordt verder invulling gegeven aan de herplaatsings-verplichting. Daaruit volgt dat de werkgever op zoek moet naar een passende functie voor de werknemer. Hierbij geldt dat een functie passend is als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer of als de werknemer binnen de redelijke termijn met behulp van scholing geschikt kan worden gemaakt voor die functie.

Bij het herplaatsingsonderzoek moeten arbeidsplaatsen worden betrokken waarvoor een vacature bestaat of binnen de redelijke termijn beschikbaar komen, maar ook arbeidsplaatsen die binnen deze termijn beschikbaar komen doordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt. Ook arbeidsplaatsen van uitzendkrachten, ingeleend personeel (uitgezonderd payrollwerknemers), ZZP'ers en werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn relevant. Tot slot geldt voor werkgevers die deel uitmaken van een concern dat binnen het hele concern naar een passende functie moet worden gezocht.

Uitspraak Hoge Raad

Als er een herplaatsingsmogelijkheid is, dan is de werkgever in beginsel verplicht om deze functie aan te bieden. Er kunnen echter omstandigheden zijn op grond waarvan het niet in de rede ligt dat de werkgever die herplaatsingsmogelijkheid benut. Zo heeft de Hoge Raad in het zogenoemde Shell-arrest bevestigd dat de herplaatsingsverplichting van de werkgever geen resultaatsverplichting is. Volgens de Hoge Raad gaat het erom wat in de gegeven omstandigheden in rede-lijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Het betreft dus een inspannings-verplichting waarbij de werkgever een zekere beoordelingsruimte heeft.

Aanbeveling: wees een actieve werkgever

Hoewel uit de rechtspraak en de richtlijnen van het UWV volgt dat de herplaat-singsverplichting van de werkgever een inspanningsverplichting betreft, blijkt in de praktijk dat een actieve rol van de werkgever wordt verwacht. Zo geldt in het algemeen dat een collectieve bijeenkomst met sollicitatietraining, het aanbieden van een outplacementtraject en het rondsturen van vacatures onvoldoende is. Een werkgever dient volgens de richtlijnen van het UWV in ieder geval een indi-vidueel herplaatsingsgesprek met de werknemer te voeren, te inventariseren wat mogelijk passende functies zijn en mogelijke passende vacatures of plaatsings-mogelijkheden met de werknemer te bespreken. Doet de werkgever dit niet? Dan loopt hij het risico dat het UWV geen toestemming geeft om tot be?indiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Wees dus een actieve werkgever bij het herplaatsingsonderzoek en voorkom vertraging bij de reorganisatie in uw onderneming.

Column

mr. Linda van der Vaart

Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat

e-mail: lindavandervaart@vbk.nl

telefoon: +31 30 259 55 52

Goudzoeken

Ik weet het nog goed: eerste klas middelbare school, aardrijks-kunde. De les werd gegeven door de heer Berghoef, een niet al te grote, ietwat voorover lopende man met een opvallend grote snor. Klimaat en het weer waren het onderwerp. Opstijgend water dat door de wolken meegevoerd als sneeuw neerdwarrelt op hoge bergtoppen om vervolgens al smeltend via beekjes en watervallen toe te geven aan de zwaartekracht. Water dat zich als rivieren een weg baant door het landschap, meanderend en telkens weer een stukje van de oever met zich meenemend richting zee. Het landschap is daardoor in de afgelopen eeuwen veranderd. Wat duidelijk werd in het tv-programma Langs de Rijn met Huub Stapel en Martin Hendriksma, auteur van het ge-lijknamige boek 'De Rijn, biografie van een rivier'. Zij namen mij mee van de oorsprong van de Rijn in mijn geliefde Zwitserland naar de uitmonding van dezelfde - inmiddels van naam veran-derde - rivier in de Noordzee bij Hoek van Holland. De Rijn heeft onderweg met al haar kracht contact gezocht met het landschap om haar heen. Zwitserse bergen werden metersdiep uitgesleten. In de bedding van de rivier werd door de natuur goud verborgen. Nooit toegegeven aan welk obstakel dan ook, vond de rivier haar weg. Aangepast aan steeds veranderende omstandigheden. Of heeft het landschap zich aangepast aan de rivier die zich van niks en niemand iets aantrekt?

Ineens vroeg ik mij af: zou een bedrijf te vergelijken zijn met een landschap waar een rivier doorheen stroomt? En zou de rivier het managementteam kunnen symboliseren, dat ten gunste van het voortbestaan veranderingen aanbrengt in dat landschap? Daarmee het landschap dwingend zich aan die veranderingen aan te passen? Soms ten koste van stukken oever die met de stroom mee worden afgevoerd naar zee? En zou het kostbare goud symbool kunnen staan voor de verborgen kennis in deze bedrijven? Retorische vragen, realiseerde ik mij als snel.

Een zakelijke rivier past zich doorgaans niet gemakkelijk aan het landschap aan. De rivier kiest haar loop. Het landschap wordt door haar veranderd. Maar waarom zo eenzijdig? Rivier en land-schap kunnen niet zonder elkaar. Een rivier zonder landschap zou een plasje water zijn. Een landschap zonder rivier een dorre vlakte. En het goud? Dat blijft verborgen. Wat logisch is wanneer het contact tussen rivier en landschap verwatert.

Een ecosysteem functioneert alleen wanneer alle daarin aanwe-zige elementen optimaal met elkaar samenwerken. Dat hebben Huub en Martin kortgeleden aan den lijve ervaren. Meneer Berghoef vertelde mij dat 35 jaar geleden al. En u ervaart het dagelijks in uw bedrijf.

Doe daarom iets aan sociale erosie in uw bedrijf.

Laat de rivier volop contact maken met het landschap.

Haal het verborgen goud naar boven en.

verzilver het.

Daniel Seesink - Bewust Zoo

Daniel is zelfstandig spreker en faculty member bij Speakers Academy. Daarnaast helpt hij bedrijven in het op een natuurlijke manier cre?ren van betrokkenheid.

Profiel: https://www.speakersacademy.com/nl/spreker/daniel-seesink/

column

Toen de jury aangaf dat de winnaar technisch hoogstaande evenementen organiseert, ging er bij commercieel manager Lidia Bernaert van DeFabrique Evenementenlocatie nog geen belletje rinkelen. Naarmate de bekendmaking dichter bij kwam, steeg de spanning bij het team van DeFabrique. Winst was voor Lidia en haar collega's zeker niet vanzelfsprekend en kwam dan ook als een welkome verrassing.

DeFabrique

Evenementenlocatie

aanvraag het ging en hebben er voor geko-zen gewoon onszelf te blijven en open het gesprek in te gaan. Opvallend was dat uit het juryrapport bleek dat we op de website wat meer aandacht mogen besteden aan mvo, terwijl wij dat beschreven hebben onder het kopje duurzaamheid. Daar staat vermeld wat wij hiervoor doen en dat we bijvoorbeeld een Green Key Gold hebben. Dit bevestigt voor ons dat iedereen op zijn eigen interpretatie heeft en hoe belangrijk het is je communi-catie en dienstverlening hierop aan te laten sluiten. Dat is een mooi inzicht voor ons want klantbeleving staat bij ons hoog in het vaandel."

Beloning

Ook voor Lidia en haar collega's is het win-nen van de Nationale Meeting Award een beloning voor het harde werken. "We zijn een familiebedrijf waarbij het aangaan van duurzame relaties met opdrachtgevers, leve-ranciers en andere partners voorop staat. Met z'n allen, van marketing tot schoonmaak, van sales tot de dag van uitvoer, proberen we elke dag het verschil te maken. De afgelopen tijd heeft op kantoor vooral in het teken gestaan van het verplaatsen en annuleren van eve-nementen en onze uitvoerende collega's zijn aan de slag gegaan met het onderhoud. Dan voelt, in deze bijzondere tijd, deze prijs extra speciaal en weten we weer even allemaal waar we het voor doen. Alle 250 mensen in onze organisatie dragen bij aan dit succes en staan te popelen om weer mooie evenemen-ten voor onze waardevolle klanten te mogen organiseren." 

Aanbeveling

DeFabrique Evenementenlocatie dong dit jaar mee naar de winst dankzij de aanbeveling vanuit de groep van experts die door de Nationale Meeting Award was benaderd. Dat maakte het voor Lidia heel waardevol. "Zelf zullen wij niet zo snel roepen dat we zo goed zijn. Onze lat ligt hoog en we focussen ons liever op het verhaal van de gast en diens beleving. Zo werd bijvoorbeeld onze website heel positief beoordeeld door de jury, terwijl wij eigenlijk aan het kijken zijn hoe wij deze alweer door kunnen ontwikkelen." Voor het gesprek met de mystery caller kreeg DeFabrique feedback vanuit de jury. Een aantal aspecten zoals parkeer-mogelijkheden en de bereikbaarheid kwam pas na doorvragen van de caller aan bod, "maar als je dan bedenkt dat hij met onze stagiaire heeft gesproken, heeft

ze het ontzettend goed gedaan! Dat zegt iets over het niveau dat wij nastreven. In lijn daarmee was het mooi om terug te lezen dat de verstuurde kostenindicatie als offerte werd gezien en in de smaak viel wat betreft vormgeving. Want bij de offer-te gaan we altijd nog een stapje verder en wordt het ook echt persoonlijk en op maat geschreven."

Klantbeleving

Tijdens het jurybezoek stonden de 25 ruimtes in de voormalige mengvoe-derfabriek helemaal leeg vanwege de voorbereidingen voor een dancefestival. Dat vond Lidia spannend, aangezien de uitstraling mede wordt bepaald door de verlichting en de inrichting. "Daarnaast nemen wij de aanvraag voor het event als uitgangspunt voor het gesprek en de rondleiding. We wisten nu niet om welke

locatie

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement