ROM Regio Utrecht: ontwikkelingsmaatschappij versterkt economisch fundament

Magazines | Utrecht Business Nr 2 2020 | Lees volledige uitgave online

Met de ondertekening van de oprichtingsakte ging de ROM Regio Utrecht op 2 juni formeel van start. Deze ontwikkelingsmaatschappij ondersteunt innovatieve bedrijven die oplossingen ontwikkelen voor cruciale maatschappelijke opgaven. Daarmee maakt de regio haar economie toekomstbestendig. Bij de start van de ROM is hiervoor 22 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag moet later oplopen tot 50 miljoen.

Ontwikkelings-

maatschappij

versterkt economisch fundament

heid en digitalisering een beroep kunnen doen op de ROM. Daarbij kan het gaan om ondersteuning bij hun businessplan en bedrijfsontwikkeling of om een financieringsaanvraag. Onafhankelijke experts beoordelen of de aanvraag voldoet en gaan met het betreffende bedrijf op zoek naar financieringsmogelijkheden.

De ROM houdt zich ook bezig met handelsmis-sies voor regionale bedrijven en het begeleiden van buitenlandse bedrijven bij hun komst naar Utrecht.

Investeringsfonds

Bij de start beschikt de ROM Regio Utrecht over een investeringsfonds van 22 miljoen euro; be-oogd kapitaal is 50 miljoen euro. Dit bedrag wordt ingebracht door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de provincie Utrecht, ge-meenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Deze partners zijn aandeelhou-ders in het investeringsfonds van de ROM.

Directeur en RvC

Beoogd directeur/bestuurder van de ontwik-kelingsmaatschappij is Arjan van den Born. Hij neemt per 1 juli het stokje over van kwartierma-ker en interim-directeur Nathal van Rijn. Van den Born bekleedde verschillende leidinggevende functies binnen de academische wereld en het bedrijfsleven met ondernemerschap, technologie en financiering als speerpunten. Sinds 2012 is hij hoogleraar creatief en digitaal ondernemerschap aan Tilburg University. Van den Born combineer-de deze functie sinds 2015 met die van acade-misch directeur van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch.

Diana Monissen wordt voorgedragen als voorzit-ter van de onafhankelijke raad van commissaris-sen voor de ROM. Zij was bestuursvoorzitter van het Prinses M?xima Centrum. Onder leiding van Monissen wordt de RvC uitgebreid naar drie tot vijf leden.

Meer informatie op www.romregioutrecht.nl.

ROM Regio Utrecht opgericht

De Utrechtse economie behoort tot de sterkste van Nederland. De regio scoort steevast hoog op de Regional Competetiveness Index die de concurren-tiekracht van 268 Europese regio's beoor-deelt. Op de meest recente ranglijst neemt Utrecht een tweede plek in.

Behoud van deze toppositie is echter allesbehalve vanzelfsprekend, waarschuw-de gedeputeerde Economische Zaken Robert Strijk eerder (november 2019) in Utrecht Business. "Met een parallel naar de natuur; het is niet de grootste of sterkste die overleeft, maar diegene die zich het beste aanpast aan veranderende omstan-digheden."

Crisisbestendiger

Bij het borgen en versterken van Utrechts economische positie speelt de nieuwe regi-onale ontwikkelingsmaatschappij een be-langrijke rol. "Met de ROM kan deze positie

niet alleen beter bestand worden gemaakt tegen onverwachte crises maar kan de regio ook beter inspelen op de maatschap-pelijke en economische uitdagingen in de toekomst," aldus gedeputeerde Strijk naar aanleiding van de start van de ROM.

Agenda als leidraad

Belangrijke leidraad voor de activiteiten van de nieuwe ontwikkelingsmaatschappij is de Regionale Economische Agenda. De begin 2020 vastgestelde agenda schetst drie strategische lijnen voor de economi-sche ontwikkeling van de regio: toekomst-bestendige leefomgeving, gezonde mensen en digitalisering. De ROM richt zich met economische projectontwikkeling, partici-paties en financieringen voornamelijk op deze drie thema's. Dit betekent dat innova-tieve bedrijven op het gebied van bijvoor-beeld energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, circulariteit, gezond-

REGIONALE ECONOMIE

ROM maakt regionale economie toekomstbestendig.

Foto Aerovista Luchtfotografie/Shutterstock.com

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement