Sharon Dijksma: Dat het de regio goed gaat, is allesbehalve vanzelfsprekend

Magazines | Utrecht Business Nr1 2022 | Lees volledige uitgave online

ECONOMIC BOARD UTRECHT

De vorige Economic Board Utrecht (EBU) beeindigde eind 2020 het merendeel van haar activiteiten. Een aantal taken en medewerkers ging over naar de ROM Utrecht Region. Onder voorzitterschap van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma gaat het onafhankelijke gremium van leiders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden een nieuwe fase in. Met denk-, netwerk- en lobbykracht wil de EBU de regio Utrecht ontwikkelen tot internationale gezondheidsmetropool.

Het voorzitterschap van de EBU is voor Sharon Dijksma een logische stap. "De komende jaren staat deze regio voor een enorme groeiopgave. Daarvoor is een gezonde economie en veel werkgelegenheid nodig. Dat gaat niet vanzelf. De Economic Board kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de slagkracht van het bedrijfsleven en het uitdragen van een onderscheidend regionaal profiel. Als wethouder in Amsterdam heb ik er-varen hoe waardevol de rol van een burgemeester daarbij kan zijn. En als staatssecretaris zag ik dat bestuurders in Brainport er hard aan trekken om hun regio economisch nog beter op de kaart te zetten. Ook ik neem die hand-schoen graag op."

Werk te doen
De uitgangspositie van Utrecht is uitstekend, benadrukt Dijksma. "Dit is een van de meest competitieve regio's van Europa. De bevolking is hoogopgeleid en nergens in Nederland is de brede welvaart zo hoog als hier. Ook de centrale ligging is een sterke troef."

Toch is zeker nog werk te doen. "Het vestigings- en investeringsklimaat is voor verbetering vatbaar. En meer inzet op ken-nisontwikkeling en innovatie maakt de regio nog aantrekkelijker." Ook Utrecht ervaart spanning bij het aantrekken en behouden van talent. "Uitdaging is om arbeidskrachten beter toe te leiden naar sectoren met grote tekorten. Verder is nog winst te halen door de regio krachtig en herkenbaar te profileren, zowel landelijk als internationaal."

Lat ligt hoog
Zie hier de to-do-list van de nieuwe Economic Board Utrecht. Als onafhankelijk verbindend netwerk geeft de board gevraagd en ongevraagd strategisch advies. Ook draagt de EBU bij aan versterking van regionale netwerken en zet collectieve lobbykracht in. Bij de vorming van de nieuwe EBU lag de lat hoog. "De board is zo sterk als haar leden," weet Dijksma. "Belangrijk doel was om leiders te binden van toonaangevende organisaties die nationaal en vaak ook inter-nationaal actief zijn. Daartoe heb ik ook mijn eigen netwerk ingezet, bijvoorbeeld om NS en ProRail aan te sluiten."

Op 10 februari vond de eerste bijeenkomst van de EBU plaats. Dijksma is blij met de samenstelling. "Een mooie mix van grote bedrijven, toonaangevende kennisinstel-lingen en organisaties op het gebied van gezondheid en klimaat. Maar bijvoorbeeld ook FC Utrecht, een club met een brede maatschappelijke functie. Overheden hebben in de board vooral een dienende rol."

Samen verschil maken
Het commitment van de boardleden moet zorgen voor daadkracht en slagkracht. "Het zijn drukbezette personen met volle agenda's. Ze zetten zich graag in voor de regio, maar hebben nadrukkelijk de am-bitie uitgesproken om ook echt impact te realiseren, om samen verschil te maken."

Daarbij is focus belangrijk. "Bijna 20% van alle beschikbare arbeid in de regio heeft een link met gezondheidszorg, inclusief veel startups en groeiers. De helft van het landelijke onderzoek en ontwikkeling in de medische wetenschap vindt hier plaats. Wij beschikken over het grootste science park van Nederland en het UMC Utrecht staat in de Europese top 10. Ook organisa-ties als Genmab en het Máxima Centrum spelen een prominente rol.

Profiel met kansen
Met de concentratie van kennis en activi-teiten op het gebied van gezondheid heeft de regio wereldwijd veel impact. Dit zorgt voor een kansrijke uitgangspositie, benadrukt Dijksma. "Doel is om internationaal koploper te worden als het erom gaat, mensen en hun leefomgeving gezond te houden. Daarbij vormt ook de bedrijvig-heid op het gebied van digitalisering bijvoorbeeld in Amersfoort en Hilversum een sterke troef. Het verbinden van data en data-analyse met life sciences levert grote kansen op."

Eigenheid uitdragen
Met het herkenbare, breed gedra-gen profiel als basis zet de EBU haar lobbykracht in. "Branding is belangrijk om het gemeenschappelijke verhaal op de juiste manier te laten landen. En zo ervoor te zorgen dat de groei van de regio ondersteund wordt door de noodzakelijke investeringen vanuit Den Haag. Want onze enorme woningbouwopgave kan niet zonder goed openbaar vervoer." Ook internationaal moet de Utrechtse bood-schap gehoord worden, stelt de burgemeester. "Denk aan het binnenhalen van EU-subsidies maar ook aan buitenlandse handelsmissies."

Meters maken
Voor een succesvolle lobby zijn ook de boodschappers van belang. Dijksma: "Toen ik bewindspersoon was, kreeg ik namens de regio Utrecht vaak te maken met veel verschillende gesprekpartners. Dat is minder effectief dan wanneer slechts een beperkt aantal partijen namens een gebied optreedt. Bij de Metropoolregio Amsterdam had ik als wethouder zelfs mandaat vanuit een andere provincie. Dan kun je meters maken." Zo'n mandaat vereist vertrouwen. "Dat moet groeien. Ook een gemeente als Hilversum moet er van op aan kunnen dat haar belangen veilig zijn bij de EBU. Maar het besef dat een eenduidige boodschap namens de hele regio cruciaal is, wordt breed onderkend. Zo maken we ons eigen succes."

Bezemsteel
Brainport wordt vaak genoemd als hét voorbeeld van succesvolle regioprofilering. De onderliggende samenwerking ontstond vanuit een sterk gevoelde noodzaak toen veel industrie uit Brabant verdween. Hoe hoog is de urgentie in deze regio? "Iemand zei me ooit: stop in Utrecht een bezemsteel in de grond en het wordt vanzelf een prachtige boom," zegt Dijksma. "Een mooie vergelijking, maar het beeld klopt niet. Dat het de regio goed gaat, is allesbehalve vanzelfsprekend. Om ons heen gebeurt van alles; ontwikkelingen versnellen, andere regio's organiseren zich en komen met krachtige proposities. Hoe goed de Utrechtse uitgangspositie ook is, als we stilstaan worden we ingehaald door de werkelijkheid en missen de boot. We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen. En juist een tandje bijzetten en onze sterke punten nog beter benutten. Dit besef is de rode draad bij de inzet van de EBU."

De timing is daarbij in Utrechts voordeel. "Door de coronapandemie staat gezondheid bovenaan in de perceptie. Van dat momentum moeten wij gebruik maken."

UTRECHT TALENT ALLIANTIE
Als EBU-voorzitter zette Sharon Dijksma de laatste handtekening op het oprichtingsblad van de Utrecht Talent Alliantie. Dit samen-werkingsverband bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, UWV, ROM Utrecht Region en Economic Board Utrecht.

Samen investeren deze publieke en private partijen in een toekomstgerichte beroepsbevolking. Hierdoor wordt ieders talent optimaal benut en draagt de regio bij aan oplossingen voor maatschappelijke transities. Tal van initiatieven zijn gericht op drie concrete hoofddoelstellingen voor de komende zeven jaar:

-73.500 soepele en veilige overstappen realiseren van mensen naar beroepen met tekorten en groeipotentie.

-Een leven lang ontwikkelen stimuleren bij 600.000 deelnemers.

-Een basisniveau digitale vaardigheden bereiken bij 112.000 personen.
Meer informatie op utrechttalentalliantie.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement