Tevan: chemische oorlog tegen corona

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2020 | Lees volledige uitgave online

Covid-19 overviel ons allemaal, maar Tevan was van meet af aan gewapend om een chemische oorlog te voeren te-gen het virus. De in Gorinchem gevestigde onderneming produceert al sinds 1972 professionele reinigings- en desinfectiemiddelen conform (inter)nationale regelge-ving, wat onder meer betekent dat deze de te behandelen oppervlakken niet beschadigen en de producten geen gezondheidsrisico's veroorzaken. Tot de afzetmarkt be-horen klanten en branches als waterzuivering, legionel-labestrijding, sport en recreatie, de schoonmaaksector, horeca, food- en non-food-industrie, zorg, automotive en overheden. "Onze specialisatie vormt oppervlakkendesin-fectie op harde, watervaste materialen," vertelt managing director Yon Hezemans. "Alle plekken waar contact met het menselijk lichaam plaatsvindt, in feite. Sinds het toe-slaan van de coronapandemie raakt iedereen zich meer bewust van het fenomeen desinfecteren, maar het is toch een stuk lastiger dan het lijkt. Dat geldt ook voor schoon-maken. Er bestaan gevaren die we niet zien."

Eerst reinigen

Johan van den Bogaard, R&D-manager en veiligheidsad-viseur bij Tevan, licht dat toe. "Wil je een oppervlak op een goede wijze desinfecteren, dat wil zeggen micro-or-ganismen afdoden, dan zul je het eerst moeten reinigen. Daar gaat het vaak al fout: dat wordt over het hoofd gezien, veelal uit onwetendheid. Bacteri?n, virussen en schimmels leven van organisch materiaal. Als je dat niet eerst opruimt, vormt het een belasting voor het desinfec-tiemiddel en zal dat niet effectief genoeg werken, waar-door je er feitelijk teveel van moet gebruiken. Je dient dus eerst het 'voedsel' te transporteren naar een plaats waar je het hebben wilt, zoals in een doek of een emmer water. Dan blijven de micro-organismen over en die ga je afdo-den, anders leven ze vrij snel weer op. Ze vinden altijd wel ergens materiaal om hun maagjes te vullen."

Alles op ??n hoop

"Mensen kennen over het algemeen het onderscheid niet tussen reinigen en desinfecteren," stelt Hezemans. "Vaak wordt alles rondom deze begrippen op ??n hoop gegooid. Dat geldt ook voor de desinfectiemiddelen zelf, terwijl we toch echt onderscheid moeten maken tussen producten die bacteri?n, gisten, schimmels, virussen of ziektever-wekkende micro-organismen te lijf gaan. Daarbij verschilt ook de werkmethodiek. Het ene micro-organisme laat zich binnen vijf minuten afdoden, het andere biedt wel tien minuten weerstand voordat het het loodje legt." Van den Bogaard: "Als fabrikant moet je bewijzen leveren voor de desinfectieclaims die je doet, bijvoorbeeld de resulta-ten van testwerk, die aan de wettelijke eisen getoetst en beoordeeld worden door de landelijk erkende instantie Ctgb. Dan nog geldt: wie vertelt jou als gebruiker dat je er op de juiste manier mee aan het werk bent? Wij kennen helaas genoeg bedrijven die een hoop geld uitgeven aan dure oplossingen die niet effectief blijken."

Schijnveiligheid

Hezemans stelt het nog scherper en praat over het cre?ren van schijnveiligheid. "In deze coronatijd halen organisa-ties een hoop desinfectiemiddelen in huis, maar wie leest echt goed de etiketten die erop geplakt zitten? Als je een bactericide gebruikt om een virus te doden, zal het resul-taat nihil zijn. Natuurlijk ligt bij iedere gebruiker de ver-antwoordelijkheid om zelf kennis van zaken te vergaren, maar het betreft complexe materie. Kijk naar de legionel-laramp uit 1999, bij de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Die boezemde een nationale angst in; feitelijk corona in het klein. Ineens verschenen allerlei firma's ten tonele die beweerden zich te specialiseren in legionellabestrijding, wat een mooi verdienmodel opleverde. Ze maakten risi-co-inventarisaties, spoelden leidingen door en stuurden pittige facturen, zonder dat iemand controleerde of het

Bijna iedere consument zal zich weleens afvragen of zo'n wit flesje bij de winkelkarretjes iets in te brengen heeft tegen de coronabesmetting. Tevan, producent van professionele reiniging- en desinfectiemiddelen, introduceert ons in een wereld waar onwetendheid misschien wel het grootste gevaar vormt. Bij de aanschaf van de verkeerde artikelen en/of onjuist gebruik is de investering zinloos.

Chemische oorlog tegen corona

Tevan geeft duidelijkheid over reiniging en desinfectie

desinfectie

Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: Raphael Drent

echt zoden aan de dijk zette. In de tussentijd is er veel veranderd en bestaat er een landelijk certificerings-protocol voor het reinigen en desinfecteren van drink- en tapwaterinstallaties, waaraan wij overigens onze bijdrage hebben geleverd. Nu we met covid-19 zitten zul je hetzelfde zien: sommige bedrijven proberen er een slaatje uit te slaan. Wij vinden het ontzettend be-langrijk om mensen correct voor te lichten in de strijd tegen corona. Waarmee moet je rekening houden? Welke producten en methodieken gebruik je?"

Theelepeltje Dreft

Reinigen vormt dus stap ??n. "Ook op dat vlak is voor-lichting volgens ons essentieel," stelt Peter Beumer, salesmanager bij Tevan. "Het grootste probleem betreft overdosering. Vergelijk het maar even met het bijna spreekwoordelijke 'theelepeltje Dreft'. Gebruik je meer, dan krijg je een hoop schuim en andere ellende. Mensen meten niet af en nemen liever het zekere voor onzekere door ruim te doseren, maar naast onnodige kosten voor de organisatie resulteert dat in streepvorming, plakkende oppervlakken ?n een voedingsbodem voor micro-organismen. Die smullen namelijk van reinigingsmiddelen en gaan dus opleven, waarmee je een tegengesteld effect bereikt. Op de verpakking van elk detergent staat bovendien dat je moet naspoelen en dat doet vrijwel niemand. Er blijft dus al gauw teveel residu achter en dat vreet

het desinfectiemiddel op. Hierdoor moet je de dosering ervan moet opschroeven, wat organisa-tiebreed voor fors hogere kosten zorgt. Daarnaast hecht organische vervuiling zich makkelijker aan oppervlakken waar reinigingsmiddel is achter-gebleven en ontstaat er een soort koek. Dat geeft zelfs grotere risico's dan helemaal niet schoon-maken."

Nareiniging

Dat verschillende desinfectiemiddelen ver-schillende micro-organismen uitroeien kwam al kort aan bod. Van den Bogaard gaat er dieper op in. "Bij het maken van de juiste keuze begint het natuurlijk met de probleemstelling: wat wil je aanpakken? In een douche waarschijnlijk schimmels, op een vleesplank eerder bacteri-?n. Kijken we naar covid-19, dan wordt het wat ingewikkelder. Een virus leeft nagenoeg nooit op zichzelf, maar zit opgesloten in een bacterie of in huidcellen, die bijvoorbeeld op een winkel-wagentje blijven plakken. Dat betekent dat je het

'Bij het maken van de juiste keuze begint het natuurlijk met de probleemstelling: wat wil je aanpakken?'

product daarop moet aanpassen. Daarbij hoort boven-dien een bepaalde inwerktijd en in sommige gevallen na-spoelen, zodat er geen resten achterblijven die weer voor de ontwikkeling van nieuwe micro-organismen kunnen zorgen. Alcoholdesinfectie verwijdert deze namelijk niet, zij vergiftigt alleen ziekteverwekkers. Hierdoor genereer je voedsel voor een nieuwe besmetting als je het oppervlak niet naspoelt."

Gebruikskaar

Door de decennialange ervaring met reinigings- en desinfectiemiddellen liet Tevan zich niet verrassen door covid-19. Beumer: "We voeren al sinds 2014 een product dat gelijktijdig bacteri?n, gisten, schimmels en virussen afdoodt, mits je de aangegeven inwerktijd aanhoudt. Het betreft dus een desinfectiemiddel, genaamd Tevan Panox. Dit breekt af in CO2 en water, de basismoleculen waarin we leven, wat betekent dat het product de gezondheid en het milieu niet schaadt. Verder laat het geen residu achter, zoals bijvoorbeeld chloor dat doet. Het werkingsprincipe is namelijk gebaseerd op oxidatie, waarmee organisch materiaal verbrand wordt. Kortom, je hoeft het oppervlak niet na te spoelen. Omdat het een vrij geconcentreerd product betreft, met het risico van overdosering, bieden we het onder de naam Tevan 1816 ook in een verdun-de vorm aan. Ten slotte kennen we een gebruiksklare oplossing, Tevan 300, die zich ? la minute laat verwerken in pure vorm, speciaal geschikt voor situaties waar geen water voorhanden is. Door de laagdrempelige toepassing valt het bijvoorbeeld ook heel goed bij winkelkarretjes te gebruiken. Je kunt er geen doseringsfouten mee maken."

Coronapreventiekit

Tevan neemt zijn verantwoordelijkheid. Hezemans: "Zoals we in het verleden veel ge?nvesteerd hebben in ontwikkeling en landelijke certificering rondom legionel-labestrijding, tonen we nu een sterke betrokkenheid bij het elimineren van de vijand die covid-19 heet. We hech-ten er waarde aan om onze relaties goed te bedienen, al-lereerst door niet zomaar prijsverhogingen op producten door te voeren. Daarnaast willen we voorlichting geven, om organisaties inzicht te verschaffen in het kiezen van geschikte middelen - ongeacht of die uit ons assortiment komen - en het toepassen van de juiste verwerkingsme-thodieken. In dat kader hebben we de Coronapreventiekit ontwikkeld, een doosje met een reinigingsproduct, de desinfectant Tevan 300 en een etiket met een korte, dui-delijke toelichting op het gebruik ervan. We stellen deze set kosteloos beschikbaar aan bedrijven en andere organi-saties, om ze ervaring te laten opdoen met de materie en ervoor te zorgen dat medewerkers de achterliggende gedachte beter begrijpen. Daarbij maken we het liefst een afspraak om persoonlijke uitleg te geven, wat indien gewenst ook virtueel kan. We willen de mensen triggeren om kritisch naar het fenomeen desinfectie te kijken en erover na te denken. Het behoeft geen betoog dat dat in deze rare tijd belangrijker is dan ooit. Samen voeren we die chemische oorlog tegen corona."

www.tevan.com

desinfectie

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement