Extra begeleiding werkzoekenden in regio

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2020 | Lees volledige uitgave online

Werkzoekenden

passend begeleiden

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In sommige branches verdwijnen banen, in andere is de vraag juist nog altijd groot en er ontstaat ook nieuw werk. Met de inzet van de regionale mobiliteitsteams willen het kabinet en de samenwerkende partijen mensen die net wat meer dan de reguliere ondersteuning nodig hebben, passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw of ander werk bieden. In Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht worden in-middels de eerste drie regionale mobili-teitsteams ingericht.

Samenwerken

bestaande initiatieven

Regionaal mobiliteitsteams bieden hulp op maat, zowel aan mensen die hun baan

al zijn verloren als aan mensen voor wie werkloos dreigt. Ze sluiten waar mogelijk aan op of werken samen met al bestaande initiatieven van bedrijven in sectoren en regio's om mensen van werk naar werk te helpen. De regionale teams hebben speciale aandacht voor zzp'ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Ook bieden de teams advies op het gebied van schulden en scholing.

Na de drie startende regio's wordt de aanpak werkendenwijs verder uitgebreid. Medio 2021 zijn in alle arbeidsmarktre-gio's de loketten van de mobiliteitsteams geopend en vormen zij een landelijk dekkend netwerk. De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen VNO-NCW en MKB-Nederland, FNV, CNV, LTO Nederland, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad,

Er komen 35 regionale mobiliteitsteams die zich met onder andere scholing en bemiddeling gaan inzetten om mensen van werk naar werk te helpen. De hiervoor onmisbare partijen, waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland, hebben daartoe vandaag een intentieverklaring ondertekend met minister Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Extra begeleiding werkzoekenden

in regio

NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW. De organisaties AWVN, Cedris, OVAL, VSNU, Vereniging Hogelscholen, NBBU en ABU steu-nen de nieuwe aanpak.

Sociaal pakket

De inzet van regionale mobiliteitsteams is een van de maatregelen uit het sociaal pakket, dat onderdeel uitmaakt van het derde steun- en herstelpakket van het kabinet. Het sociaal pak-ket richt zich ook op de bestrijding van schul-denproblematiek, het aanpakken van jeugd-werkloosheid en het aanbieden van scholing. In totaal heeft het kabinet hier 1,4 miljard euro voor uitgetrokken, zo schrijven Koolmees en Van 't Wout in een brief over het sociaal pakket aan de Tweede Kamer.

Loket ontwikkeladvies morgen open

Voor wat betreft scholing is begin december het loket voor ontwikkeladvies weer open gegaan, met 50.000 beschikbare ontwikkeladviezen die werkzoekenden meer zicht geven op hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben de eerste opleiders op basis van de tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door' subsidie gekre-gen waarmee zij 50.000 tot 80.000 cursussen en opleidingen kosteloos aan deelnemers kunnen aanbieden.

Wil je meer weten?

VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden organiseren themabijeenkomsten over dit onderwerp. Kijk op vno-ncwmidden.nl/evenementen of er binnenkort iets gepland staat of neem voor meer informatie contact op met Helga Brenninkmeijer, regiomanager VNO-NCW provincie Utrecht / MKB-Nederland Midden, h.brenninkmeijer@mkb.nl.

VNO-NCW Midden

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement