Nevenwerkzaamhedenbeding vanaf 1-8-2022: verboden, tenzij...

Magazines | Utrecht Business Nr4 2021 | Lees volledige uitgave online

Column

Het nevenwerkzaamhedenbeding vanaf 1 augustus 2022:
Verboden, tenzij...

Op 11 november 2021 is het wetsvoorstel tot implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden bij de Tweede Kamer inge-diend. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 augustus 2022. Dit is de uiterste implementatiedatum van de EU-richtlijn. De richtlijn en het wetsvoorstel heb-ben tot doel om het gebruik van transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en te zorgen voor een groter aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Eén van de belangrijke veranderingen die uit de implementatiewet zal voort-vloeien is de opname van een nieuw artikel in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek: artikel 7:653a BW. Daarin zal worden opgenomen dat een 'nevenwerkzaamhedenbeding' in beginsel nietig is. Dit zal zowel gelden voor bestaande, als voor nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Op dit moment is een nevenwerkzaamhedenbeding niet wettelijk gereguleerd en is het opnemen daarvan in de arbeidsovereenkomst met de werknemer in beginsel toegestaan, ook al wordt het grondwettelijk recht op vrije arbeidskeuze van de werknemer daardoor beperkt. Na inwerkintreding van de implementatie-wet wordt dit anders: een beding waarin de werkgever de werknemer verbiedt of beperkt om (als werknemer of zelfstandige) arbeid te verrichten buiten de werktijden bij de werkgever om, is straks nietig, tenzij het beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.

De vraag is dan uiteraard wat onder een 'objectieve reden' moet worden ver-staan. Het wetsvoorstel laat dit open. In de wetsgeschiedenis worden wel enkele voorbeelden genoemd: redenen die verband houden met de gezondheid en veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten zijn 'objectief'. Deze voorbeelden zijn echter niet uitputtend bedoeld. Ook andere redenen kunnen dus mogelijk als rechtvaardigingsgrond gelden, bijvoorbeeld doordat met toepassing van het nevenwerkzaamhedenbeding wordt voorkomen dat een wettelijk voorschrift, zoals een regel uit de arbeidstijdenwetgeving, wordt overtreden.

Het is overigens niet noodzakelijk dat de objectieve rechtvaardiging in het beding in de arbeidsovereenkomst is of wordt opgenomen. De werkgever mag de rechtvaardiging ook geven op het moment dat hij daadwerkelijk een beroep doet op het beding. De rechtvaardiging voor een verbod op nevenwerkzaamheden kan immers door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld tijdsverloop, wijzigen. Het gevolg daarvan is dat bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen waarin geen rechtvaardiging is opgenomen in stand kunnen blijven bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Hoewel bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen dus niet per se aangepast hoeven te worden voor 1 augustus 2022, is de conclusie wel duidelijk: het wordt met inwerkintreding van het wetsvoorstel minder makkelijk voor werkgevers om nevenwerkzaamheden van werknemers te verbieden.

mr. Wouter van der Boon en mr. Maurits Michon
Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat

E-mail: mauritsmichon@vbk.nl
Telefoon: +31 30 25 95 685

 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement