Column: de transitievergoeding en de zieke werknemer

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2017 | Lees volledige uitgave online

De transitievergoeding

en de zieke werknemer

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid ('WWZ') per 1 juli 2015, zijn werkgevers verplicht om een transitievergoeding te betalen wanneer de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet.

Mr. merel raab - Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat - e-mail: merelraab@vbk.nl - telefoon: +31 30 259 55 39

Recht op een transitievergoeding?

De wetgever heeft aangegeven dat het doel van de transitievergoeding tweeledig is. Enerzijds vormt de transitievergoeding een middel om werknemers te helpen van-werk-naar-werk, anderzijds vormt de transitievergoeding een compensatie voor het ontslag. Volgens de regering bestaat er daarom geen rechtvaardiging om onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers en andere werknemers. Later heeft de wetgever dit standpunt herhaald. Een zieke werknemer heeft dus ook recht op een transitievergoeding.

Van belang is voorts dat wanneer een werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, de werknemer niet alleen aanspraak maakt op de transitievergoeding. De wetgever heeft namelijk aangegeven dat de werkgever in dat geval ernstig verwijtbaar handelt, zodat een werknemer dan ook recht heeft op een (extra) billijke vergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Slapend dienstverband

Een werkgever is echter niet verplicht om het dienstverband van de zieke werknemer na twee jaar te beëindigen. Het is ook mogelijk om de arbeidsrelatie als een zogenoemd 'slapend dienstverband' voort te zetten, zodat de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd is.

Een slapend dienstverband houdt in dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan, maar dat de werkgever niet langer verplicht is loon te betalen aangezien de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte niet langer bestaat. Tot dusver volgt uit de rechtspraak dat het aan de werkgever is om te bepalen of hij de arbeidsovereenkomst al dan niet na twee jaar wenst te beëindigen. Wel bestaat het risico dat een werknemer op enig moment weer herstelt. De werknemer dient dan in zijn oude functie terug te keren of, indien deze functie niet langer bestaat, in een andere passende functie. De werkgever voorkomt dus de kosten voor de transitievergoeding, maar heeft evenmin zekerheid over het verdere loop van de arbeidsovereenkomst.

Wetsvoorstel

Het is de wetgever op veel kritiek komen te staan dat een werkgever de transitievergoeding ook verschuldigd is indien de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer na twee jaar wordt beëindigd. Een werkgever maakt immers al veel kosten om de werknemer te laten re-integreren. In vergelijking met andere landen is de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken lang. Na Nederland volgen namelijk Engeland met 28 weken en Duitsland met zes weken. In Finland, Noorwegen, Zweden en Spanje betaalt een werkgever het loon tijdens ziekte gedurende respectievelijk 10, 14, 15 of 16 werkdagen.

Inmiddels is er een wetsvoorstel aanhangig dat beoogt om werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 te compenseren voor de transitievergoeding, wanneer de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wordt beëindigd of niet wordt voortgezet wegens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De vergoeding wordt dan gefinancierd uit het Algemene Werkloosheidsfonds. Hier staat echter tegenover dat de (uniforme) premie verhoogd zal worden. Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid naar de aard van het dienstverband of de wijze van beëindiging (de arbeidsovereenkomst kan ook beëindigd worden met wederzijds goedvinden).

Naar verwachting treedt het wetsvoorstel pas op 1 januari 2019 in werking. Het betreft nog slechts een concept wetsvoorstel, dat nog niet is ingediend bij de Tweede Kamer. Aangezien het wetsvoorstel mogelijk nog gewijzigd kan worden, luidt het advies om nog niet op deze wetgeving vooruit te lopen en om de ontwikkelingen af te wachten.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement