Literatuur

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2018 | Lees volledige uitgave online

literatuur

DE LUIE MANAGER

Door Martin Waaijer

In veel bedrijven komt het nog volop voor. Managers die elke dag opnieuw werken volgens het first in, last out principe. Het goede voorbeeld denken te geven door keihard te werken en de meeste uren te draaien. Maar leidt deze kwantiteit aan inspanningen ook als vanzelf-sprekend tot kwaliteit, oftewel een optimaal teamresultaat? Martin Waaijer denkt van niet. In De luie manager pleit hij ervoor om als leidinggevende je energie gericht in te zetten. Focus op zaken die echt belangrijk zijn. Dat begint met een duidelijke, overtuigend uitgedragen visie. Vertrouw vervolgens op de zelforganisatie van medewerkers. Geef ze verantwoordelijkheid en de ruimte om problemen samen op te lossen. Lukt dat onverhoopt niet, wees dan beschik-baar voor ondersteuning en advies.

160 pag. ISBN 978-94-6126-265-3. 22,50. Haystack.

ORGANITOPIA

Door Ina Smittenberg

Verandering lijkt in veel orga-nisaties de enige constante. Vaak zijn de resultaten van verandertrajecten echter onbevredigend, zowel voor medewerkers als de organi-satie. Ina Smittenberg pleit voor een aanpak met drie elementen: het schone, het ware en het goede centrale uitgangspunten in de Griekse filosofie. Om te komen tot duurzame verandering moeten emoties, ratio en zingeving gelijkwaardig en gelijktijdig aandacht krijgen. Dit leidt uitein-delijk tot het ideaal van Smittenberg; een organitopia. Hier zorgen intrinsiek gemotiveerde medewerkers voor meetbare, toekomstbestendige resultaten.

200 pag. ISBN 978-94-6319-051-0. 22,50. Scriptum.

FUCK IT HET IS WAT HET IS

Door John Parkin

De vraag waar het bij geluk werkelijk om draait, leidde tot ontelbare antwoorden via theorieën, boeken en zelfhulp-cursussen. John Parkin voegt hier een verfrissende en provocerende variant aan toe. Parkin is een zoon van Anglicaanse priesters. Hij bestudeert al ruim twintig jaar Oosterse wijsheid en runt een holistisch centrum in Toscane. Kern van zijn boodschap, compact verwoord met de kreet fuck it: leer loslaten. Verplichtingen, regels en verwachtin-gen zowel van onszelf als van anderen maken het leven onnodig gecompliceerd. Op veel zaken heb je simpelweg geen invloed. Verzet je er daarom niet tegen maar aanvaard het leven zoals het is, stelt Parkin. Slaag je daarin dan komt dat waar je voorheen geforceerd naar op zoek was soms op een natuurlijke manier alsnog naar je toe.

176 pag. ISBN 978-90-2156-951-2. 17,50. Kosmos.

FEITENKENNIS

Door Hans Rosling, Ola Rosling en Anna Rosling Rönnlund

Bill Gates deed vier miljoen studenten Feitenkennis van Hans Rosling cadeau. Gates noemt het een van de belang-rijkste boeken die hij ooit las. De Zweed Rosling hoogleraar en arts overleed in 2017. Rosling vocht zijn leven lang tegen onwetendheid. Daarbij combi-neerde hij statistische kennis met ervaring in het veld; Rosling was als arts onder meer actief in Mozambique en Congo. Door een grondige analyse van officiële statistieken maakt hij duide-lijk hoe het er werkelijk voorstaat in de wereld als het gaat om onderwerpen als gemiddelde levensverwachting en de twee-deling tussen arm en rijk. Wat blijkt? Het gaat substantieel beter dan wij denken. Ons beeld van bijvoorbeeld het aantal mensen in extreme armoede of het percentage meisjes dat de lagere school afmaakt, is veel negatiever dan de werkelijkheid. Ook experts gaan vaak niet uit van feiten maar van aannames. Een gevaarlijk uitgangspunt bij beslissingen en beleid. Want als we ten onrechte denken dat de aanpak van armoede niet werkt, kan dat leiden tot verkeerde keuzes in de toekomst. Door uit te gaan van feiten kunnen we volgens Rosling de wereld redden.

344 pag. ISBN 978-90-0035-122-0. 22,50. Spectrum.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement