Nieuwe impuls voor historisch erfgoed

Magazines | Utrecht Business Nr 3 2019 | Lees volledige uitgave online

Op verzoek van een aantal ondernemerscollectieven werd in 2012 Ondernemersfonds Utrecht in het leven geroepen. Door een opslag op de OZB niet-woningen (kantoren, bedrijfspan-den, winkels en horeca, maar ook sportkantines en ziekenhui-zen) wordt een jaarlijks budget gevormd. "Dat komt ten goede aan de eigenaren en gebruikers van deze objecten," zegt fonds-manager Alan Grommers. "Daartoe is de gemeente verdeeld in 73 trekkingsgebieden. Ondernemers in deze gebieden kunnen 'hun' deel van het budget gebruiken voor initiatieven die de lokale economie en het vestigingsklimaat versterken."

Fijnmazig

Essentie van het fonds is dat ondernemers zelf gezamenlijk bepalen waar behoefte aan is. "Bij de beoordeling van aanvra-gen letten we scherp op collectiviteit. Wordt een voorstel breed gedragen, komen activiteiten ten goede aan zoveel mogelijk ondernemers in een gebied?"

Vergeleken met andere ondernemersfondsen in Nederland verdeelt de Utrechtse variant een omvangrijk budget. Ook het aantal trekkingsgebieden is veel groter dan bij andere fondsen. "Deze fijnmazigheid is een van de pijlers onder het succes," zegt Grommers. "Ondernemers ervaren van nabij

wat de investeringen opleveren. Daardoor zien ze het echt als hun fonds." De samenstelling van de trekkingsgebieden is dynamisch. "Regelmatig onderzoeken we of de indeling nog optimaal is. Indien nodig worden gebieden aangepast."

Stijgende lijn

Sinds de start van Ondernemersfonds Utrecht vertoont het aan-tal aanvragen een stijgende lijn. "In 2018 zijn 436 projectaan-vragen ingediend en werd 7,25 miljoen besteed. Halverwege dit jaar zitten we alweer op ruim 300 goedgekeurde projecten."

Als aanvragen worden afgewezen, komt dat meestal door het ontbreken van collectief draagvlak. "Het overgrote deel zo'n 95% wordt toegekend. Aanvragen worden pas voorgelegd aan het fondsbestuur als we honorering ervan positief inschatten. Ondernemerscollectieven krijgen tips voor het vergroten van de slagingskans."

Buurtconci?rge

De ondersteunde initiatieven zijn zeer divers. "Bijvoorbeeld het gezamenlijk georganiseerde cameratoezicht op acht bedrijven-terreinen. Een complex project met een aanbesteding die heel wat voeten in de aarde had. Maar het was alle inspanningen waard. De kwaliteit van het cameratoezicht is hoog en door de collectieve investering zijn de kosten relatief beperkt." Van geheel andere aard zijn de bloembakken aan lantaarnpalen die tal van winkelgebieden opfleuren. "En een actueel voorbeeld is de buurtconci?rge in Utrecht-Oost, een initiatief dat veel media-aandacht krijgt. Ondernemers in de wijk hebben zich samen sterk gemaakt voor deze nieuwe functie. We volgen de ervaringen in de praktijk met veel interesse."

Ondernemersfonds Utrecht is in zeven jaar uitgegroeid tot een vaste waarde. Via het fonds kunnen ondernemers zelf bepalen hoe ze hun omgeving aantrekkelijker, veiliger en duurzamer willen maken. In 2018 werden maar liefst 436 projectaanvragen ingediend en is 7,25 miljoen besteed. Met haar grote impact en fijnmazige benadering trekt het Utrechtse fonds landelijk veel aandacht.

Door ondernemers, voor ondernemers

Ondernemersfonds Utrecht heeft landelijke voorbeeldfunctie

Foto Beeldboot\Gertjan Kooij

TRENDS ONDERNEMERSFONDS UTRECHT

"De fijnmazigheid is een van de pijlers onder het succes van Ondernemersfonds Utrecht."

Alan Grommers, fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

Aanvragen openbaar

Aanvragen voor marketing, promotie en uitstraling van de buitenruimte komen het meest voor. Ook bij evenementen wordt vaak een bijdrage gevraagd, net als voor projecten die de veiligheid in de stad bevorderen. "Sterk in opkomst zijn initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Vorig jaar is hier een half miljoen euro aan besteed, een vertienvoudiging vergeleken met 2017. We merken dat verduurzaming van vastgoed een hot item is."

Sinds juni 2019 zijn alle aanvragen die binnenkomen bij het Ondernemersfonds openbaar. "Door de AVG is het lastiger om onze doelgroep actief te benaderen. Daarom is alle relevante informatie gemakkelijk toegankelijk via de site. Daar kunnen ge?nteresseerden nu ook de voortgang van aanvragen volgen. Met de vele voorbeel-den hopen we ook andere ondernemerscollectieven te inspireren."

Professionaliseringsslag

Ondernemersfonds Utrecht is zeven jaar actief. "In het begin ging het er vooral om, bekendheid te geven aan het fonds en de mogelijkheden," aldus Grommers. "Gezien het grote en nog altijd stijgende aantal aanvragen ligt die fase achter ons. Het fonds is uitgegroeid tot een vaste waarde."

Daarom is het niet verwonderlijk dat het Utrechtse col-lege van B&W voorstelde om het Ondernemersfonds te verlengen. "Voor de volgende fase is een aantal aanvul-lende doelstellingen geformuleerd. Op dit moment heeft een beperkt aantal trekkingsgebieden een meerjaren-planning en een inhoudelijk toetsingskader. We willen ook andere ondernemerscollectieven stimuleren om te komen tot een vergelijkbare professionaliseringsslag. Een planmatige aanpak leidt tot een gefundeerde keuze van projecten. Ook is het goed om bestaande activiteiten regelmatig kritisch te bezien; is het nog altijd de beste manier om de doelstellingen te bereiken of zijn er betere alternatieven? Hierdoor gaat de lat omhoog en neemt de impact van het Ondernemersfonds verder toe."

Schaalvoordelen

Ook wil het Ondernemersfonds graag meer initiatieven bundelen. "Zo kan cameratoezicht wellicht uitgebreid worden naar andere bedrijventerreinen. Die profiteren dan van de bestaande infrastructuur. Verder worden in de trekkingsgebieden verschillende aanbieders van deelfietsen via het fonds ondersteund. Het levert schaal-voordelen op als gezamenlijk voor ??n leverancier wordt gekozen. Zo zijn er tal van mogelijkheden voor een bun-

deling van investeringen waar iedereen van profiteert. Dat willen wij actief stimuleren en faciliteren."

Netwerk met energie

De vertegenwoordigers van de 73 trekkingsgebieden en andere relaties van het Ondernemersfonds vormen een uniek netwerk. "Het gaat om mensen die elkaar in deze samenstelling niet of nauwelijks treffen. Daarom willen wij eens per jaar een bijeenkomst organiseren voor al onze stakeholders. Als zij elkaar ontmoeten, komt zon-der twijfel veel energie vrij."

Datzelfde is het geval als vertegenwoordigers van de ver-schillende ondernemersfondsen samen om tafel gaan. "Regelmatig zijn er bijeenkomsten met andere fondsen die een vergelijkbare structuur kennen. Daar wisselen we ervaringen uit en brengen zo elkaar verder." Ook tussen de vijf grote steden is overleg. "In de vier andere steden is gekozen voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ); een werkwijze met grotendeels dezelfde doelstellingen als een ondernemersfonds. Ik merk dat zij met interesse kijken naar de aanpak en resultaten in Utrecht."

Ervaringen delen

Ondernemersfonds Utrecht heeft inmiddels een voor-beeldfunctie in Nederland. Grommers: "Regelmatig worden wij gevraagd om onze werkwijze en ervaringen te delen, bijvoorbeeld in gemeenten die overwegen om een vergelijkbaar fonds in te richten. Dat doen we uiteraard graag. Deze belangstelling bevestigt de waarde van de gezamenlijke inspanningen. Ook is het een extra stimulans voor onze volgende fase. Daarin willen we aanvullende accenten leggen maar blijven de uitgangs-punten onverminderd overeind: onafhankelijk, van onderaf georganiseerd, door en voor ondernemers. Dat is h?t cruciale kenmerk van dit fonds."

Voor meer informatie:

www.ondernemersfondsutrecht.nl

Feestverlichting in

Hoog Catharijne

Sterre Hijlkema, buurtconci?rge in Utrecht Oost, op haar bakfiets

Foto Judith Sterkenburg

ONDERNEMERSFONDS UTRECHT - TRENDS

column

Ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht

Vier jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) verandert het arbeidsrecht opnieuw ingrijpend. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal op 1 januari 2020 in werking treden. Hieronder zet ik voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Combineren van ontslaggronden

Sinds de WWZ zijn in de wet ontslaggronden opgenomen, waaronder bijvoorbeeld disfunctioneren en verwijtbaar handelen. Pas als voldaan is aan alle vereisten die voor ??n specifieke ontslaggrond gelden, kan een werknemer worden ontslagen. Er mogen geen gronden gecombineerd worden.

De WAB zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek meerdere ontslag-gronden met elkaar kunnen combineren, door de introductie van de i-grond. Dit geeft een werkgever meer kans op succes bij de kantonrechter als ??n ontslaggrond op zichzelf niet voldoende is om een werknemer te ontslaan.

Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst op basis van de i-grond, dan kan een extra vergoeding worden toegekend van maximaal een halve transitievergoeding.

Transitievergoeding

Waar nu pas een vergoeding is verschuldigd na twee jaar dienstverband, gaan deze jaren in de WAB wel meetellen in de berekening. Bovendien wordt de vergoeding straks berekend over de feitelijke duur van het dienstverband en niet langer afge-rond op volledig volgemaakte halve dienstjaren.

Op dit moment bedraagt de vergoeding een derde maandsalaris per dienstjaar en vanaf het 11e dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar. In de WAB is de vergoeding altijd een derde maandsalaris per dienstjaar. Hierdoor wordt het na 1 januari 2020 dus goedkoper om oudere werknemers te ontslaan.

Ketenregeling

In de huidige regeling mag een werkgever maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden met een maximale gezamenlijke duur van 24 maanden. Hierna heeft de werknemer recht op een vast contract. De WAB verlengt de periode van 24 naar 36 maanden.

Versterking positie oproepkrachten

Een oproepkracht, een werknemer met een nul-urencontract of min-max-contract, zal minstens vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen. Deze termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot ??n dag. Wordt het werk binnen vier dagen voor het aanvangstijdstip gewijzigd of afgezegd, dan houdt de oproepkracht recht op loon.

De werkgever wordt verplicht om de werknemer na een jaar een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met een duur van het gemiddelde aantal uren over deze periode. Doet de werkgever dit aanbod niet, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over die gemiddelde arbeidsomvang als hij niet voor dat aantal ge-middelde uren wordt opgeroepen.

Payroll

Payrollers worden beter beschermd. Zij moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krij-gen als werknemers in dienst bij de inlener. Tevens mag het lichte arbeidsrechtelijke regime dat geldt voor uitzendovereenkomsten niet meer worden toegepast.

Onmiddellijke werking

De wetswijzigingen treden per 1 januari 2020 onmiddellijk in. Het is verstandig om hiermee bij het bepalen van uw positie nu al rekening te houden, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van de vraag of en wanneer u de arbeidsovereenkomst wilt be-?indigen of bij het beantwoorden van de vraag of u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt verlengen en zo ja voor hoe lang.

mr Sylvia Gerdes

Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat

e-mail: sylviagerdes@vbk.nl

telefoon: 030 - 259 5528

www.vbk.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement