Aanpassingen in 2020: werkkostenregeling wordt verruimd

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2019 | Lees volledige uitgave online

Werkkostenregeling wordt verruimd

Aanpassingen in 2020

De werkkostenregeling wordt in 2020 aangepast. De vrije ruimte voor vergoedingen neemt toe waardoor werkgevers hogere onbelaste bedragen kunnen besteden aan hun werknemers. Ander element van de aanstaande wijziging: de vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) valt onder de gerichte vrijstellingen en is niet langer belast.

HRM

Tekst: Hans Haj?e

Met de werkkostenregeling (WKR) wilde het ministerie van Financi?n de regels rond onbelaste vergoedingen aan werknemers vereenvoudigen. Het grote aantal uitzonderingen en bijzonderheden zorgt er echter voor dat de regeling dit doel grotendeels voorbijschiet.

Uitgangspunt van de huidige WKR is dat voor vergoe-dingen of verstrekkingen aan werknemers die als loon worden aangemerkt en niet gericht zijn vrijgesteld, een vrije ruimte geldt van 1,2% van het totale fiscale loon. Over deze vrijstelling is geen loonbelasting ver-schuldigd. Overstijgen de vergoedingen de vrijstelling dan moet over het bedrag boven de 1,2% een eindhef-fing van 80% worden afgedragen. Werkgevers mogen deze eindheffing niet verhalen op hun medewerkers.

Gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten

Er zijn ook kosten die ?berhaupt niet als loon worden gezien. Dit zijn zogenaamde intermediaire kosten die de werknemer voor zijn werkgever maakt en vervol-gens declareert. Denk aan zakelijke maaltijden of par-keerkosten. Verder is er een aantal gerichte vrijstel-lingen, bijvoorbeeld voor cursussen en opleidingen, treinkosten, vergoedingen voor woon-werkverkeer (tot 19 eurocent/km) en zakelijke overnachtingen. Vergoeding van deze kosten is onbelast en heeft geen invloed op de vrije ruimte.

Nihilwaardering

Een derde categorie zijn de vergoedingen die worden beschouwd als nihilwaardering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om in natura ter beschikking gestelde consumpties op het werk, inrichting van de werkplek plus apparatuur (mits voor 90% zakelijk gebruikt) en bedrijfskleding. Alle resterende vergoedingen worden gezien als loon. Hiervoor geldt de bovengenoemde vrijstelling van 1,2%, daarboven moet 80% belasting worden betaald.

100 miljoen

De werkkostenregeling is in 2011 ingevoerd en werd verplicht per 2015. Begin vorig jaar werden

de resultaten bekend van een evaluatie. In vervolg daarop ging staatssecretaris Snel van Financi?n in overleg met het bedrijfsleven om de regeling te verbeteren en knelpunten weg te nemen. Hiervoor is 100 miljoen beschikbaar. Dit bedrag werd vorig jaar gereserveerd om de lasten van arbeid voor het mkb te verlagen.

Vooral mkb profiteert

In februari jongstleden werden de voorgeno-men aanpassingen al bekend. Nu is duidelijk dat deze inderdaad worden opgenomen in het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag gepresen-teerd wordt. De werkkostenregeling krijgt een tweeschijvenstelsel waardoor de vrije ruimte toeneemt. Voor de eerste 400.000 wordt deze verhoogd naar 1,7% van de loonsom. Boven dit bedrag blijft het percentage van 1,2% gehand-haafd.

Dit betekent dat de onbelaste mogelijkheden voor bijvoorbeeld een extern personeelsfeestje, eindjaarspakket of financi?le maaltijdvergoeding worden vergroot. Door de drempel heeft vooral het mkb baat bij de maatregel. Bij een loonsom van 400.000 euro kunnen werkgevers volgend jaar 6.800 euro onbelast beschikbaar stellen in plaats van 4.800 euro nu. Als zij over datzelfde bedrag 80% eindheffing zouden moeten betalen, had dat een kostenpost betekend van 1.600.

Vrijstelling voor VOG

Tweede maatregel uit de WKR-aanpassing betreft de kosten voor een verklaring omtrent gedrag (VOG). Voor bepaalde functies is zo'n verkla-ring wettelijk verplicht. Denk aan onderwijzers, taxichauffeurs en gastouders. Maar ook in andere branches wordt nieuwe medewerkers steeds va-ker om een VOG gevraagd. Een werknemer heeft hier geen voordeel van. Daarom wordt voor zo'n VOG per 2020 een extra gerichte vrijstelling in het leven geroepen. Werkgevers kunnen de verklaring dan onbelast vergoeden zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte.

De werkkostenregeling krijgt een tweeschijvenstelsel waardoor de vrije ruimte toeneemt

Onbelaste mogelijkheden voor extern personeelsfeestje nemen toe.

VOG verplicht voor onder meer taxichauffeurs wordt onbelast vergoed.

>

>

HRM

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement