Jacco Vonhof: Laat waan van de dag los en schaak op juiste bord

Magazines | Utrecht Business Nr 6 2018 | Lees volledige uitgave online

Jacco Vonhof bouwde zijn schoonmaakbedrijf Novon in 25 jaar uit van eenmanszaak uit tot een onderne-ming met bijna 2.000 medewerkers. Hij is al langer bestuurlijk actief en was onder meer regiovoorzitter van VNO-NCW Midden. In september 2018 trad Vonhof aan als voorzitter van MKB-Nederland. Wat drijft hem? "Nieuwsgierigheid, dat vooral. Het grensgebied tussen ondernemers en overheid intrigeert me. Op mijn nieu-we plek zit ik in het hart van deze dynamiek."

Grote en kleine bomen

MKB-Nederland en VNO-NCW zitten gebroederlijk in de Haagse Malietoren en trekken vaak samen op. De afgelopen jaren kreeg Vonhofs vereniging echter regel-matig het verwijt dat zij zich liet ondersneeuwen door VNO-NCW. Het eigen gezicht van MKB-Nederland was te weinig zichtbaar. "Vooropgesteld; we hebben elkaar nodig. Vergelijk het met een bos. Grote en kleine bomen, bodembedekkers; samen zorgen ze voor de noodzakelijke diversiteit. Die is ook van belang voor een gezonde economische structuur. Er is dus geen sprake van een natuurlijke tegenstelling tussen grootbe-drijf en mkb. Bij het overgrote deel van de onderwerpen zijn we het voluit eens." Dit neemt niet weg dat belan-gen kunnen botsen. "Bijvoorbeeld bij de uitwerking van wetgeving. Nieuwe regels zijn voor grote bedrijven met een professionele HR-afdeling veel makkelijker te absorberen dan voor kleine ondernemers. Een MKB-toets brengt de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving in kaart. Is de impact voor het mkb onevenredig groot dan deugt wat ons betreft een wet simpelweg niet."

Face to face met Mark Rutte

Amper een dag na zijn aantreden stond Vonhof volop in de schijnwerpers. Aanleiding was de discussie rond afschaffing van de dividendbelasting. "Als je een script zou maken voor de introductie van een voorzitter dan zou dat er zo uitzien," lacht hij. De belangen waren groot. "Bedenk goed; sinds de crisis zijn de lasten voor ondernemers blijven stijgen. Maatregelen uit het verleden werken nog altijd door. Afschaffing van de dividendbelasting zou financi?le ruimte voor lasten-verlichting voor andere bedrijven en ondernemers wegnemen." Daarom was Vonhof zeer kritisch over deze maatregel. In tegenstelling tot Hans de Boer die namens VNO-NCW premier Rutte juist steunde bij zijn voornemen. Vonhof kreeg in de media volop gelegen-heid het standpunt van MKB-Nederland uit te dragen. "En tijdens het jaarcongres op 9 oktober kon ik in een face-to-facegesprek met Mark Rutte onze alternatieven nogmaals benadrukken."

De uitkomst is bekend; de afschaffing van de dividend-belasting ging niet door. De hierdoor vrijvallende mid-delen komen inderdaad ten goede aan ondernemers en het vestigingsklimaat. "Niet al onze wensen zijn gerea-liseerd. Zo heb ik nog steeds moeite met de verhoging van de Box 2-heffing, de dividendtax voor DGA's. Maar al met al zijn we zeker niet ontevreden."

Niet verder op slot

Nu de hectiek rond de dividendbelasting voorbij is, werkt Vonhof aan zijn 'gewone' prioriteitenlijst. Met stip bovenaan: de arbeidsmarkt. "Het is de basisinfra-structuur voor ondernemerschap; levensvoorwaardelijk om een bedrijf te runnen. Daarbij spelen zaken als de

De timing van zijn aantreden als voorzitter van MKB-Nederland was opmerkelijk. Jacco Vonhof kwam midden in de publicitaire storm terecht rond afschaffing van de dividendbelasting. Hij doorstond deze vuurdoop met verve en richt zich nu op zijn prioriteiten: arbeidsmarkt, de regionale organisatie van de vereniging en het profiel van MKB-Nederland bij de buitenwacht. "We claimen de positie die hoort bij de cruciale rol van het midden- en kleinbedrijf in onze economie."

"Laat de waan van de dag los en schaak op het juiste bord"

De vuurdoop van Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

interview trends

tekst: Hans Haj?e fotografie: Jeroen Poortvliet

"POLITICI VERDIENEN WAARDERING"

Het is Vonhof een doorn in het oog dat weinig ondernemers politiek actief zijn. "Parlement en lokale politiek moeten een afspiegeling vormen van de maatschappij. Op dit moment is het bedrijfsleven sterk ondervertegenwoordigd." De MKB-voorzitter begrijpt de terughoudendheid van ondernemers wel. "Bij het minste of geringste is een politicus kop van jut en wordt volop door de mangel gehaald. Sociale media spelen daarbij een kwalijke rol. Ik kan me goed voorstellen dat ondernemers hiervoor terug-schrikken. Ze hebben immers veel te verliezen." In algemene zin is meer waardering voor politici op zijn plaats, stelt Vonhof. "Zij nemen verantwoordelijkheid en spannen zich in voor de samenleving, voor het algemeen belang. Los ervan of je het inhoudelijk met iemand eens bent, politici verdienen respect."

Jacco Vonhof: "Ik heb het hart op de tong en ben niet bang om te zeggen waar het op staat."

trends interview

technologische revolutie en de platformeconomie. Ingrijpende ontwikkelingen die de rol van werk wezenlijk veranderen. Ook hebben we te maken met onderwijs en ontwikkeling. Hoe blijven kennis en vaardigheden van medewerkers op niveau? Hoe faciliteren wij zijinstromers en wordt intersectorale uitwisseling bevorderd? Samen hebben we de han-den vol om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt niet verder op slot raakt."

Ingrijpend en onverteerbaar

Hot item daarbij is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die in november werd gepresenteerd. Uit alle hoeken van de polder kwam kritiek. Is dus sprake van een acceptabel compromis? "Zeker niet," stelt Vonhof. "Positief is dat het ontslagrecht iets realistischer wordt. Maar de gevolgen voor branches die afhankelijk zijn van seizoenskrach-ten zijn ingrijpend en onverteerbaar. Horeca, agrarische bedrijven, detailhandel, leisure en pleasure; overal moeten werkgevers straks tijdelijke medewerkers een transitievergoeding betalen. Ook krijgen zij de hoge WW-premie van 5 procent voor hun kiezen. Dit betekent een forse lastenverzwaring terwijl het beoogde doel meer vaste banen hier niet wordt bereikt. Voor een strandtenthouder of aspergekweker is dat simpelweg geen optie. Gevolg van de WAB is wel dat mensen aan de basis van de arbeidsmarkt duurder worden. Zij komen zo nog moeilijker aan de slag."

Vragen van gisteren

Vonhof benadrukt dat de wet verkeerde prioriteiten stelt. "De WAB geeft antwoord op de vragen van gis-teren terwijl de echte vraagstukken blijven liggen. Denk aan de platformeconomie. Er zijn al bijna 1

"We claimen weer de positie die hoort bij de cruciale rol van het midden- en kleinbedrijf in onze economie."

trends interview

miljoen zzp'ers en dat aantal groeit verder. Hoe organiseren we hun rol op een adequate manier, hoe wordt solidariteit geborgd? Dergelijke onderwerpen komen in de nieuwe wet niet eens aan de orde, laat staan dat erop geanticipeerd wordt. In plaats daarvan draait de WAB aan knoppen die de afgelopen tien jaar al amper effect hadden. Mijn oproep: laat de waan van de dag los en schaak op het juiste bord."

Positie claimen

Naast de arbeidsmarkt heeft de nieuwe voor-zitter ook prioriteiten die de vereniging zelf raken. "Allereerst onze regionale organisatie. In een aantal gebieden heeft MKB-Nederland een sterke positie, in andere regio's is dat minder het geval. Ook daar willen we een ste-vige infrastructuur opbouwen." Bij de com-municatie met de buitenwereld ligt er even-eens een belangrijke opdracht voor Vonhof. "De afgelopen jaren werd MKB-Nederland gezien als flets. Dat gaat veranderen. We clai-men weer de positie die hoort bij de cruciale rol van het midden- en kleinbedrijf in onze economie. Ook als het gaat om maatschap-pelijke opgaven is de bijdrage van mkb-on-dernemers substantieel. Zij staan midden in de samenleving. Hardwerkende mensen voor wie ondernemen lang niet altijd een vetpot is. Vaak moeten zij alle zeilen bijzetten om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Denk aan het vinden en binden van voldoen-de medewerkers. Daarvoor verdient het mkb waardering."

Hart op de tong

In zijn rol als boegbeeld van MKB-Nederland wil Vonhof deze boodschap nadrukkelijk uit-dragen. Als ondernemer spreekt hij daarbij uit ervaring. Ook zijn outgoing karakter is een pr?. "Ik heb het hart op de tong en ben niet bang om te zeggen waar het op staat. Drijfveer daarbij is het grote belang van het midden- en kleinbedrijf. Samen met hun medewerkers bouwen ondernemers aan Nederland. Ze betalen belasting en maken mede mogelijk dat onze samenleving func-tioneert. Nu en in de toekomst. De verande-ringen waarvoor wij staan energietransitie, digitalisering, vergrijzing zijn enorm. Om passende antwoorden te vinden voor deze uitdagingen zijn middelen nodig. Anders gezegd: er moet geld worden verdiend en dat gebeurt in bedrijven. Die moeten gefacili-teerd worden. Als de kosten omlaag gaan, ontstaat meer ruimte om te investeren in oplossingen voor de maatschappij van mor-gen. Deze samenhang wordt nog niet overal gezien en zal ik blijven benadrukken."

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement