Column: gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag

Magazines | Utrecht Business Nr 5 2018 | Lees volledige uitgave online

Van Benthem & Keulen | column

Gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag

Sinds de invoering van de transitievergoe-ding was onduidelijk of een werknemer wiens arbeidsovereenkomst slechts gedeel-telijk werd beëindigd, wel recht had op de transitievergoeding. Bij de invoering van de Wet werk en zekerheid had de wetgever zich namelijk niet uitgesproken over de vraag of een werknemer recht heeft op een gedeelte van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst niet geheel, maar slechts gedeeltelijk wordt beëindigd. De Hoge Raad heeft hierin nu verandering gebracht en heeft die vraag bevestigend beantwoord.

Deeltijdontslag

De wet kent het fenomeen deeltijdontslag eigenlijk niet. In de praktijk worden echter wel degelijk arbeidsovereenkomst gedeel-telijk beëindigd. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij een reorganisatie waarbij functies slechts gedeeltelijk vervallen of als een werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor de fulltime variant van een functie, maar nog wel in staat is om parttime te werken.

De Hoge Raad erkent nu dat gesproken kan worden over een deeltijdontslag van de

arbeidsovereenkomst als de vermindering van de arbeidsduur heeft plaatsgevonden in de vorm van:

(I) een gedeeltelijke beëindiging;

(II) een volledig ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsover-eenkomst; of (III) een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Substantiële en structurele

vermindering arbeidsduur

In zijn uitspraak beperkt de Hoge Raad de mogelijkheid om aanspraak te maken op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een deeltijdontslag wel tot de gevallen waarin sprake is van zowel een substantiële als een structurele vermindering van de arbeids-duur van de werknemer.

Bij een substantiële vermindering van de arbeidstijd gaat het om een vermindering van de arbeidsduur van twintig procent of meer. Bij een structurele vermindering van de arbeidsduur gaat het om een verminde-ring die naar verwachting blijvend zal zijn.

Omvang van de transitievergoeding

Bij een deeltijdontslag waarbij op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten

recht bestaat op een gedeeltelijke transi-tievergoeding, moet de transitievergoeding berekend worden naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidsduur en op basis van het oude salaris.

Advies voor de praktijk

De Hoge Raad heeft meerdere vormen van vermindering van de arbeidsduur aange-merkt als vorm van deeltijdontslag waarbij aanspraak kan ontstaan op (een gedeelte van) de transitievergoeding. Ook de ver-mindering van de arbeidsduur door een aanpassing van de arbeidsovereenkomst valt daaronder. Let dus goed op bij het aan-passen van een arbeidsovereenkomst van bijvoorbeeld langdurig arbeidsongeschikte werknemers, omdat de kans aanwezig is dat de werknemer in dat geval aanspraak maakt op een gedeelte van de transitievergoeding.

mr. Wouter van der Boon

Van Benthem & Keulen - Advocaten & Notariaat

e-mail: woutervanderboon@vbk.nl

telefoon: 030 - 259 5552

Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gewezen die het recht op de transitievergoeding heeft uitgebreid tot gevallen waarbij de arbeidsovereenkomst slechts gedeeltelijk eindigt of waarbij de arbeidsduur wordt verminderd.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement