Belastingplan 2019: zoet en zuur na beschamende soap

Magazines | Utrecht Business Nr 5 2018 | Lees volledige uitgave online

financien | BELASTINGPLAN

Minister Wopke Hoekstra en het fameuze koffertje: mix van maatregelen met positieve en negatieve gevolgen.

Na publicatie van de Miljoenennota ging de aandacht vooral uit naar de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Het was zeker niet de enige maatregel die op kritiek kon rekenen. Het lage btw-tarief gaat omhoog 6 naar 9 %. Negatieve gevolgen worden met name verwacht door onder-nemers wiens geografische locatie klanten de ogelijkheid biedt om hogere prijzen te omzeilen. In de grensstreek zijn Duitsland en België immers dichtbij. Ook stijgende heffingen zorgen ervoor dat de koopkracht daalt; denk aan de energiebelasting. Die

koopkracht verbetert juist door een verlaging van de inkomstenbelasting.

Drie jaar de tijd

23.000 dgas hebben samen een schuld van meer dan 30 miljard euro uitstaan bij hun vennootschappen. Zij mogen geld uit de bv uitlenen aan zichzelf bijvoorbeeld als aanvulling op het salaris zonder dat daar belasting over wordt geheven. Hiermee stellen zij een heffing uit over hoger loon of meer aanmerkelijk belang bij een winst-uitkering. Aanvankelijk wilde het kabinet

dergelijke leningen boven de 500.000 euro belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang. De door het schrappen van de dividendbe-lasting vrijgekomen begrotingsruimte wordt deels gebruikt om deze nieuwe heffing te temperen. In plaats van slechts een over-gangsmaatregel voor bestaande eigenwo-ningschulden aan de eigen vennootschap stelt het kabinet voor om ook nieuwe eigen-woningschulden uit te zonderen. Verder is er een gezamenlijke drempel van 500.000 voor de dga en diens partner. De nieuwe hef-fing gaat op 1 januari 2022 in. Dgas hebben

Zoet en zuur na

beschamende soap

Voor ondernemers bevatte het koffertje van minister Wopke Hoekstra tijdens Prinsjesdag zowel zoet als zuur. Al met al viel het aanvankelijk niet mee met het Belastingplan 2019. Zo voelt de verhoging van het box 2-tarief volgens MKB-Nederland en VNO-NCW als een boete op ondernemen. Door het terugdraaien van de afschaf-fing van de dividendbelasting ontstond echter ruimte voor lastenverlichting. Maar van harte gaat het niet.

Belastingplan 2019 verdient geen schoonheidsprijs

BELASTINGPLAN | financien

dus nog ruim drie jaar de tijd om schulden aan hun vennootschap terug te brengen en een box 2-heffing te voorkomen.

Onaangename verrassing

De dga-taks was vooraf niet uitgelekt en kwam ook voor ondernemersorganisaties als een onaangename verrassing. MKB-Nederland en VNO-NCW gaven aan dat de extra belastingclaim dga's dwingt om vermogen te onttrekken aan hun bedrijf. Dit zou ten koste gaan van de toekomstige investeringskracht.

Die investeringskracht wordt positief beïn-vloed door een lagere vennootschapsbelas-ting. Het vrijkomende budget zet het kabinet deels in voor een verdere verlaging, zij het marginaal. Het hoge tarief van 25% wordt per 2021 20,5%; in de aanvankelijke plannen was dat 21%. In 2019 blijft het huidige tarief echter gehandhaafd, waar eerder nog een verlaging was voorzien naar 24,3%. Het lagere tarief vennootschapsbelasting voor de eerste schijf tot 200.000 euro wordt stapsgewijs verlaagd naar 15% per 2021. In het oorspronkelijke Belastingplan was een percentage van 16% opgenomen.

Onbegrijpelijke maatregel

De verhoging van het box-2 tarief als onderdeel van het nieuwe Belastingplan werd niet teruggedraaid met behulp van de onverwachte ruimte in de begroting. In het Regeerakkoord was zelfs sprake van een verhoging naar 28,6 % ten opzichte van de 25 % die nu geldt. Uiteindelijk besloot het kabinet tot een percentage van 26,9 procent in 2021. Eerder was MKB-Nederland in een schriftelijke reactie van voorzitter Jacco Vonhof kritisch op deze verhoging. Als je wilt dat bedrijven investeren, moet je als kabinet niet het box 2-tarief gaan verhogen, waardoor ondernemers mogelijk versneld vermogen naar privé gaan halen. Dat levert de staat snel belastinggeld op maar gaat ten koste van de investeringskracht van die bedrijven. Het voelt bovendien als een boete op ondernemen. De ondernemersorganisa-ties hebben stevig gelobbyd om de stijging zoveel mogelijk te beperken. Maar het blijft een onbegrijpelijke maatregel, aldus Vonhof. Ook zijn VNO-NCW-collega Hans de Boer is tegen de verhoging. Dit blijft een doorn in het oog. Het raakt de familiebedrijven, terwijl zij een pijler onder onze economie zijn. Wij blijven dan ook knokken om deze boete op ondernemen van tafel te krijgen.

Afspraak is afspraak

De extra begrotingsruimte wordt wel gebruikt voor uitstel van een versobering van de zogenaamde expat ruling. Buitenlanders die hier een beroep op doen, betalen 8 tot 10 jaar geen belasting over 30% van hun bruto inko-men. Het vorige kabinet besloot in 2017 om die regeling vanaf komend jaar terug te bren-gen tot vijf jaar. Dat leidde tot veel weerstand bij expats met als belangrijkste argument: afspraak is afspraak. De versobering wordt nu twee jaar uitgesteld.

Opportunistische keuze

Het Belastingplan 2019 bevat een mix van maatregelen met positieve en negatieve gevolgen voor ondernemers en bedrijven. Wat alle gecombineerde effecten onder aan de streep betekenen, is zelfs voor experts vooralsnog lastig te bepalen. Wat vooral bek-

lijft is de beschamende soap rond het terug-draaien van de afschaffing van de dividend-belasting. De manier waarop het vrijgekomen bedrag vervolgens wordt ingezet voor een lastenverlichting van het mkb heeft veel weg van een opportunistische keuze. Met name ingegeven door de wens, een moeizame discussie binnen het kabinet over alternatieve bestedingsmogelijkheden te voorkomen. Van oprechte waardering voor het ondernemer-schap en de inspanningen van het midden- en kleinbedrijf lijkt geen sprake.

MEER MAATREGELEN UIT HET BELAS-TINGPLAN 2019

-Als gevolg van de Europese anti-belas-tingontwijkingsrichtlijn wordt de aftrek-baarheid van rente op vreemd vermogen beperkt. Rente is niet langer aftrekbaar als deze meer bedraagt dan 30% van het brutobedrijfsresultaat. Rente tot 1 mil-joen euro blijft aftrekbaar om het mkb te ontzien. Er komt geen tegenbewijsrege-ling in de vorm van een groepsuitzonde-ring voor internationale concerns.

-Verliezen kunnen zes jaar vooruit verre-kend worden met de winst. Nu is dat nog negen jaar. Het blijft mogelijk om verlie-zen te verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar.

-De mogelijkheden ten laste van de fis-cale winst af te schrijven op onroerend goed worden verder teruggebracht tot 100% van de WOZ-waarde.

-De energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investe-ringen (VAMIL) en de milieu-investe-ringsaftrek (MIA) blijven bestaan. Het aftrekpercentage voor de EIA daalt van 54,5 procent naar 45 procent.

-Het tarief van de eerste schijf voor de energiebelasting op elektriciteit daalt met 0,72 cent. Het tarief van de eerste schijf voor de energiebelasting op aard-gas gaat juist met 3 cent omhoog. De hef-fingskorting op de energierekening daalt van 308 naar 257 euro.

-Het kabinet kondigde een structurele verlaging van 200 miljoen euro aan op de werkgeverslasten vanaf 2021.

MKB WANTROUWT KABINET

Jaarlijks organiseert MKB Belangen een Prinsjesdag Onderzoek. Aan de meest recente editie deden ruim 5.000 ondernemers mee, voorname-lijk kleinere zelfstandigen. Zij zeggen massaal het vertrouwen in het hui-dige kabinet op. Maar liefst 84 pro-cent denkt dat het beleid van de rege-ring geen positief effect heeft op het eigen bedrijf. En ondernemers heb-ben geen vertrouwen in de woorden en de beloftes van dit kabinet. Zo is er weinig fiducie in de verlaging van de vennootschapsbelasting. Eerst zien en dan geloven, zegt bijna zeventig procent van de respondenten. Ruim twintig procent denkt dat het er über-haupt niet van zal komen. We zijn het intussen heus wel gewend dat ondernemers kritisch zijn, zegt Adrienne van Veen, directeur MKB Belangen. Maar dit is voor het eerst dat er echt wantrouwen uit de resul-taten spreekt. De overgrote meerder-heid gelooft de beloftes van Den Haag gewoon niet meer.

De overgrote meerderheid gelooft de beloftes van Den Haag gewoon niet meer.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement