Human Capital Agenda: sturen naar arbeidsmarkt in balans

Magazines | Utrecht Business Nr 5 2018 | Lees volledige uitgave online

In sectoren als techniek, zorg en onderwijs is een groot tekort aan medewerkers. De toekomstige instroom is onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Economische cycli volgen elkaar steeds sneller op. Dit zorgt voor dynamische tekorten en overschotten. Voor een duurzame balans is grootschalige, gestructu-reerde uitwisseling tussen sectoren nodig. De Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht wil deze uitdaging omzetten in kansen voor de regio.

De uitgangspositie van de regio Utrecht is uniek, benadrukt Kees Rutten, lid raad van bestuur ROC Midden Nederland en cluster-voorzitter van de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht (EBU). Met de centrale ligging als drijver is Midden-Nederland een gewilde locatie om te wonen en te werken. Eén van Europas economisch meest competitieve regios. Een centrum voor menselijke ontmoetingen en hoog-waardige zorg, met een uitzonderlijk aanbod van kennis, onderwijs en talent.

Beweging

De regio groeit snel; tot 2040 komen er zeker 155.000 nieuwe bewoners bij. Nog niet eerder stonden we samen voor zon grote uitdaging. Met alle kennis en kunde die in de regio aanwezig is, kunnen we deze uitdaging ombuigen naar een gezond leven met economische groei. Dat begint met de juiste mensen. Voldoende, goed opgeleid personeel op de functies waar dat nodig is. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan; gezond stedelijk leven verandert de arbeids-

markt, vraagt om nieuwe vaardigheden. Met de Human Capital Agenda werken we aan een beweging om de veranderingen in de arbeidsmarkt bij te houden. Zon beweging is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van deze regio.

Actieve zoektocht

In de huidige fase van hoogconjunctuur en personeelstekorten lopen zowel werkgevers als onderwijsinstellingen op hun tenen. De actuele transities op het gebied van bijvoor-

Naar een arbeidsmarkt in balans

Human Capital Agenda stuurt op urgentie én hoofdlijnen

Bestuurders en Supportteam Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht.

trends | arbeidsmarkt

beeld energie en digitalisering zorgen daarbij voor extra druk. Nog harder pushen, meer van hetzelfde doen werkt simpelweg niet meer. Slimme samenwerking is dé manier om te innoveren en zo nog betere resultaten te boeken. Daarvoor moeten mensen en orga-nisaties ruimte creëren, ondanks werkdruk en dagelijkse hectiek. De actieve zoektocht naar samenwerking moet onderdeel zijn van de strategie.

Krachten bundelen

Dergelijke samenwerking is een voorwaarde voor succesvolle intersectorale uitwisseling van medewerkers. In de regio Utrecht zijn hiervan steeds meer voorbeelden te vinden, aldus Rutten. Zoals het Onderwijspact. Een prachtig initiatief waarbij het hele onder-wijsveld, van vmbo tot en met wo elkaar gevonden heeft. Doel: tekorten opvangen en het vak van leraar aantrekkelijk houden. Initiatieven zijn onder meer een project dat de overgang van medewerkers uit de financi-ële sector naar het onderwijs faciliteert. Ook worden statushouders voorbereid op een baan als leraar.

Intersectorale uitwisseling ontstaat vaak in de praktijk, door alert te zijn op kansrijke verbindingen. Vertegenwoordigers van organisaties ontmoeten elkaar, beginnen samen en leren al doende. Exploreren en dan innoveren; ruimte geven voor trial and error. Zoals bij de samenwerking tussen zorgaan-bieder s Heeren Loo en Defensie. Met een combinatie van opleiding en stage worden mensen voorbereid op een nieuwe functie in de zorg na hun dienstverband bij Defensie. Beide organisaties bundelen hun krachten. Door samen aan de slag te gaan, ontstaat vertrouwen. Op basis van ieders strategie wordt gezocht naar een win-winsituatie.

Driehoek

Datzelfde uitgangspunt staat centraal bij de Human Capital Agenda van de EBU. Deze kent een brede vertegenwoordiging uit de driehoek onderwijs, overheid en bedrijfsle-ven. Allen met de overtuiging dat we alleen samen een antwoord kunnen vinden op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Dit is geen eenvoudige zoektocht. Maar we kunnen veel leren van de succesvolle voorbeelden waar-van er steeds meer ontstaan. Dit heeft ons de afgelopen periode aanvullende inzichten en perspectieven geboden.

Visie, durf en lef

Uitdaging is om een voortdurende balans

te creëren tussen beschikbare mensen kwalitatief en kwantitatief en de vraag op de arbeidsmarkt. Overschotten en tekorten zijn dynamisch. Om deze tijdig te signaleren, is een vooruitziende blik nodig en moeten sectoren voortdurend in verbinding blijven. Werkgevers moeten over de grenzen van hun eigen branche kijken. Dat vergt visie, durf en lef.

In een ideale situatie is voor een match op grote schaal geen intermediair meer nodig maar zijn werkgevers direct met elkaar in contact. Opleidingen op maat zorgen voor de om- en bijscholing die vereist is voor een overstap tussen sectoren. Overheden voeren mede regie over dit proces en stel-len financiële middelen beschikbaar voor impulsregelingen.

De tijdgeest vraag om verbinding en focus.

Leven lang ontwikkelen

En werknemers? Die moeten hun leven lang ontwikkelen. Hun kennis en vaardigheden kunnen migreren naar een andere sector met vaak een afwijkende cultuur. Niet langer focussen op een carrière in één branche maar op de eigen ontwikkeling. Dat vereist een andere mindset, stevige motivatie én geestelijke flexibiliteit. Idealiter worden werknemers hier bij hun opleiding al op voor-bereid. En kunnen ze tijdens een werkperiode vooruitkijken en bijvoorbeeld alvast stage lopen bij een andere sector.

Supportteam

De nieuwe insteek van de Human Capital Agenda vindt brede navolging; steeds meer organisaties sluiten zich aan. Ons geza-menlijke menselijk kapitaal wordt alsmaar groter. Om dat optimaal in te zetten, is een supportteam gevormd met vertegenwoordi-gers van aangesloten organisaties. Zij zorgen voor de onderlinge verbinding en praktische realisatiekracht.

Het supportteam vertaalt de in de Human Capital Agenda geformuleerde ambities naar de aangesloten partners. Een continu samenspel van alle betrokken partijen met slimme allianties, afhankelijk van het onder-werp. Daarbij is het zaak te waken voor ver-snippering van initiatieven, benadrukt Rutten. De meerwaarde zit juist in het langdurig ver-binden van waardevolle partners die samen tot vernieuwing komen. Die innovatie moet

in de organisaties zelf zijn weerslag krijgen. Het Zorgpact is een aansprekend voorbeeld. Dit bestaat uit partijen die ervaringen uitwis-selen en zo een lerend, daadkrachtig netwerk bouwen dat zaken voor elkaar krijgt. Ook het eerdergenoemde Edupact zorgt voor verbin-ding en opschaling. Belangrijk daarbij is dat de gezamenlijke inspanningen niet geïsoleerd zijn in de onderwijskolom. Succes of falen raakt onze hele economie.

Verbinding en focus

Die economie is overvallen door de snelle verandering van laag- naar hoogconjunctuur. De tijdgeest vraag om verbinding en focus. Daarbij moeten we hijgerigheid vermijden. Bijvoorbeeld opleidingen niet direct afrem-men op basis van arbeidsmarktindicatoren. Als dat in 2013 met bouw- en techniekoplei-dingen was gebeurd, waren de problemen nu niet te overzien.

Economische cycli volgen elkaar steeds sneller op, de uitslagen zijn heftig. Op dit gegeven moeten we ons gezamenlijke beleid baseren, stelt Rutten. Door waar noodzake-lijk snel in te spelen op de economische actu-aliteit maar tegelijkertijd de langere termijn scherp in het oog te houden. Met de brede samenstelling vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid is de Human Capital Agenda bij uitstek toegerust om de hiervoor noodza-kelijke beweging te initiëren. En samen te blijven sturen op urgentie én op hoofdlijnen. Geen enorm portfolio creëren van kleinscha-lige initiatieven en projecten, maar pragmati-sche coalities per thema. Ondersteund door adequate financiering en bevlogen mensen met de stellige overtuiging: samen kunnen we het verschil maken.

Heeft u suggesties of concrete cases voor intersectorale uitwisseling vanuit de vraag- of aanbodzijde? Of wilt u op een andere manier bijdragen aan de activiteiten van de Human Capital Agenda? Domeinmanager Ramses de Groot van de EBU komt graag in contact via 06-53746530 of

ramses.degroot@economicboardutrecht.nl.

Meer informatie op:

www.economicboardutrecht.nl/domeinen/hca

arbeidsmarkt | trends

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement