Oproep bedrijfsleven aan provinciale politiek: geef ondernemers ruimte

Magazines | Utrecht Business Nr 5 2018 | Lees volledige uitgave online

VNO-NCW Midden | MKB-Midden

Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 hebben VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden een 10-puntenplan met hun standpunten over de voor het bedrijfsleven in de provincie Utrecht belangrijkste onderwerpen aan de politieke partijen in de provincie Utrecht gestuurd. VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden hopen dat deze punten ter inspiratie dienen bij het opstellen van de verkiezingsprogrammas.

Oproep bedrijfsleven aan provinciale politiek:

Een sterke regionale economie is de basis voor werkgelegenheid en welzijn. Geef ondernemers daarom ruimte. VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden in de provincie Utrecht vragen aandacht voor een ondernemersvriendelijk provinciaal beleid.

De benoemde themas in het 10-puntenplan zijn:

1. Maak sterker wat sterk is

2. Ontwikkel een realistisch, vraaggestuurd programma voor nieuwe bedrijventerreinen en kantoor- en winkellocaties

3. Breng infrastructuur naar hoger niveau

4. Versterk kapitaal landelijk gebied

5. Geef industriële activiteiten voldoende ruimte

6. Pak de regisseursrol bij vraag en aanbod arbeidsmarkt

7. Houd in aanbestedingsbeleid rekening met mkb

8. Ruimte voor (kleine) mkb-bedrijven

9. Zorg voor klantgerichte dienstverlening en minder regels

10. Koppel duurzaamheid aan innovatie en kostenbesparingen

Maak sterker wat sterk is

Inzetten op pijlers van werkgelegenheid en Bruto Regionaal Product, zoals groot- en detailhandel, zakelijke- en financiële dienst-verlening, gezondheids en welzijnszorg, bouwnijverheid, informatie & communicatie, (maak)industrie en transport & logistiek.

Zorg ervoor, samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, dat bestaande bedrijven in de provincie Utrecht kunnen blijven ondernemen en groeien én nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. Een sterke en slagvaardige Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht kan hierbij helpen.

Ontwikkel een realistisch, vraaggestuurd programma voor nieuwe bedrijventerreinen en kantoor- en winkellocaties

Pak als provincie een actieve regisseursrol op voor regionale samenwerking en bewaak en stimuleer de realisatie van op te knappen of met leegstand bedreigde terreinen/locaties.

In specifieke gevallen, na regiobrede afstem-ming en duidelijke vraag, moeten er

mogelijkheden blijven voor nieuwe ontwik-kelingen. Benut de provinciale regisseursrol voor het ontwikkelen van nieuwe combina-ties wonen-werken, een samenhangende en regionaal passende benadering, snelle en flexibele dienstverlening, regelgeving en planvorming. Met voldoende ruimte voor uitbreiding in de eigen lokale omgeving en aandacht voor optimale fysieke ontsluiting van de bedrijfslocaties.

Breng infrastructuur naar hoger niveauReserveer de komende jaren middelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de provincie Utrecht (op alle vlakken: weg, spoor, water, OV, fiets) en benut multimodale (knooppunt-) ontwikkelingen voor goederenvervoer. De aantrekkende economie en de groei de komende jaren van het aantal woningen en inwoners, zoals omschreven in het Programma U Ned, zet druk op de capaciteit van het wegennet en het OV-netwerk. Zet samen met andere stakeholders, waaronder het bedrijfsleven, de lobby in richting het Rijk om het Programma U Ned te kunnen realiseren. Zet hierbij onder andere in op een nieuw OV-netwerk rondom en in de stad Utrecht met knooppunten en een tweede intercitystation.

Verbeter knelpunten in de provincie als: Ring Utrecht; een 2x2 Rijnbrug bij Rhenen en waardeer het Utrechtse deel van N201 op naar 2x2 rijstroken; verbeter/verleng de aan-sluitingen Vinkeveen/Hilversum en Breukelen op de A2; bevorder de doorstroming van de A2 tunnel bij Leidsche Rijn en meer veiligheid op N-wegen.

Zie voor het volledige 10-puntenplan: www.vno-ncwmidden.nl en www.mkbmidden.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement