Amersfoort Special

Magazines | Utrecht Business Nr 6 2019 | Lees volledige uitgave online

Amers-

Hoe zou je de regio Amersfoort moeten typeren? Die pittige startvraag voorziet R?ell vlot en vaardig van een antwoord. Hij trekt het daarbij breder, naar de hele provincie. "Je zou kunnen zeggen dat de denkers meer aan de westzijde, in en rond Utrecht, zitten. Terwijl aan de oostzijde van de provincie, dus onder andere richting Food Valley, de doeners zitten. Uiteraard doet dit de werkelijkheid niet gedetailleerd recht, maar het is dan ook een ruwe karakterisering."

Bij het economisch-regionaal overleg onder R?ells voorzitterschap zijn Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg aangesloten. Dat overleg gaat geruime tijd mee, want voordat in 2011 de eerste ambtstermijn van R?ell als burgemeester van Baarn een aanvang nam, werd het al gevoerd. "Samenwerking en afstemming kennen hier een lange geschiedenis. Ondanks het feit dat dit gebied op zichzelf al veel te bieden heeft, bijvoorbeeld door zijn centrale ligging, zijn we hier namelijk nooit op onze lauweren gaan rusten. Juist omdat ook het besef leeft dat hier zo ontzettend veel kan-sen liggen om het n?g beter te doen. Daarbij is een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers een belangrijke turbo op positieve ontwikkelingen."

Wat voor de Regio Amersfoort in het groot geldt, speelt ook op kleinere schaal in zijn eigen gemeen-te Baarn. Dat blijkt als R?ell in zijn rol als Baarns burgemeester vertelt hoe ook lokaal de onder-nemers zichtbaar aanwezig zijn. "Wij hebben het Platform Ondernemend Baarn ingesteld waarin alle ondernemersclubs vertegenwoordigd zijn, en waar ook de gemeente onderdeel van is. Daarbinnen is alle ruimte om ondernemersbehoeften te adres-seren, want los van de algemene bijeenkomsten hebben we een aantal speciale kleinere werkgroe-

pen die maandelijks met elkaar bekijken hoe we het ondernemersklimaat in Baarn kunnen blijven verbeteren."

En met resultaat, mag worden toegevoegd, want zeer recent onderzoek wees uit dat Baarn hoog scoort in de rangschikking van mkb-vriendelijke gemeenten. Heel belangrijk, want wanneer het weefsel van lokale bedrijvigheid sterk is, dan straalt dat ook uit naar het regionaal bedrijfsleven. Zo wordt ook vanuit de gemeente gewerkt aan een vitalere economische regio Amersfoort.

Strategische keuzes en

financi?le middelen in de maak

Terug weer naar zijn rol voor de regio. Formeel is R?ells functie daarin: voorzitter bestuurlijk overleg Economische Zaken, Toerisme en Recreatie Regio Amersfoort. In die diverse portefeuille springt economie eruit, want daarmee heeft R?ell een speciale band. "Zeker hier, aangezien alles wat in deze regio gebeurt een economische kant heeft. Daarbij komt dat dit een interessant gebied is, dat de afgelopen jaren economisch goed groeide." Het Economic Board Utrecht (EBU), waarmee wordt samengewerkt, meldt een economisch groeicijfer over 2018 van 3,3 procent dat daarmee ruim op het landelijk gemiddelde ligt. Bovendien geeft de regio een groei van het aantal arbeidsplaatsen te zien van 3,2 procent, ook hoger dan het landelijk gemiddelde dat nog onder 3 procent ligt. Daarmee mag Regio Amersfoort economisch een voorloper heten. Het economisch profiel kenmerkt zich door

"We hebben met deze regio goud in handen. En er valt bovendien nog het nodige te delven." Dat is een van Mark R?ells boodschappen over de economische regio Amersfoort. De burgemeester van Baarn is tevens portefeuillehouder Economie van Regio Amersfoort en voorzitter van het regionaal economisch overlegorgaan met daarin de wethouders die zich ieder in hun gemeente bezighouden met het economische beleid. "De contacten tussen overheid en bedrijfsleven zijn goed en we weten elkaar steeds beter te vinden. Maar dat is ook nodig, want we staan voor de

Economische Regio Amersfoort: een voorloper met groeipotentieel

Interview met Mark R?ell (burgemeester van

interviewmark r?ell

Tekst: Baart Koster

'Goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers is een turbo op regionale ontwikkelingen'

een sterke vertegenwoordiging van ICT, Bouw, Adviesbureaus en Zorgorganisaties. Daarnaast kennen we met de Food Valley nog de sector gezonde en duurzame voeding.

Maar Regio Amersfoort mag dan een voorloper heten, stilstand is ook voor een voorloper uit den boze. Daarom wordt regionaal intensief over-legd en gediscussieerd met de Federatie van Bedrijvenkringen, een federatie waarin alle lokale bedrijvenkringen verenigd zijn. De gesprekken gaan over urgente ondernemersthema's. "Een relevante vraag is bijvoorbeeld die naar uitbrei-ding van bedrijventerreinen. Een complex issue, omdat de behoefte aan bedrijfsruimte in het licht moet worden gezien van concurrerende behoef-ten aan woningen en duurzame energieopwek-king. Ook daar liggen opgaven. Het ruimtebeslag dwingt ons dan ook om heel goed na te denken over hoe we met die verschillende vragen om moeten gaan." Dat overleg is de ene kant, vertelt R?ell. "De andere kant doen we samen met de provincie. Daarmee stellen we een regionale economische agenda op. De EBU ondersteunt

mark r?ell interview

'De vraag is of de

ons daarbij, want die werkt niet alleen voor deze provincie, maar kijkt ook naar dwarsverbanden en samenwerkingskansen die er met de Gelderse Food Valley liggen."

Momenteel wordt bovendien hard gewerkt aan een regionale ontwikkelingsmaatschappij, een investeringsvehikel voor het regionale bedrijfsle-ven. R?ell: "We werken dus zowel aan middelen voor groei als aan het voorbereiden van slimme strategische keuzes voor dit gebied." Een van de oogmerken is om bedrijven te begeleiden die zich hier willen vestigen. "Wij kunnen dat faciliteren met behulp van ons accountmanagement. We zetten ??n van onze accountmanagers op zo'n bedrijf. Mocht bijvoorbeeld de wens van een bedrijf om zich in Bunschoten te vestigen onhaalbaar zijn, dan kijkt de accountmanager mee in welke andere gemeente binnen de regio er plek is."

Rode loper uit voor motor

van regionale economie

Naast zijn overleggende en afstemmende taak, heeft het bestuurlijk overleg van de economische regio n?g een ambitie die R?ell als essentieel betitelt, namelijk ondernemers bijeenbrengen. "Jaarlijks organiseren we de Rode Loper Dag. Die vond dit jaar op 21 november in Nijkerk plaats. We willen de motor van de economie, onze ondernemers, in het zonnetje zetten. Het is een gelegenheid voor bedrijven om zich te presente-ren, want er zijn altijd bedrijven die hun deuren openen voor ge?nteresseerden. Natuurlijk zit daar een netwerkfunctie aan, want voor de versterking van de regionale economie is het cruciaal dat ondernemers elkaar ontmoeten." Ook staat elke Rode Loper Dag in het teken van een actueel thema. Dit jaar was dat vitaliteit. "En dat dan niet alleen in de betekenis van gezonde en duurzaam inzetbare werknemers. Het ging ook nadrukkelijk over vitaliteit van ondernemingen. Wat moet een bedrijf doen om ook in de toekomst fit en relevant te zijn?"

Over netwerken wil R?ell nog wat kwijt. Hij signa-leert namelijk dat ook op dat punt scherpte gebo-den is. "Wij willen als samenwerkende gemeenten drempels zoveel mogelijk verlagen voor overleg en contact. En ook tussen ondernemers onderling faciliteren we dat waar mogelijk. Maar netwerken veranderen. De vraag is of de bestaande netwer-ken nog wel de relevante netwerken zijn. Anders gezegd: kom je daar iedereen nog wel tegen? Of moeten we daar op een andere, creatieve manier mee omgaan? Het aantal zzp'ers is ook in deze regio sterk toegenomen. Deze vaak jonge

Minder auto's in de straat of in de parkeerkel-der van het appartementencomplex.

Buurauto is groot geworden met het aanbieden van deelauto's bij particulieren. En is steeds vaker ook bij ondernemers in beeld als zakelij-ke oplossing of in een combinatie van bedrijven samen met particulieren. Na duizenden buren met elkaar auto's te hebben laten delen vragen bedrijven steeds vaker naar de Buurauto. Sinds kort is er dan ook de zakelijke deelauto voor ondernemers. Door dit slimme auto-deel-concept kunnen ondernemers besparen op kosten voor zakelijke autogebruik. Ze hoeven immers niet meer zelf een auto aan te schaffen of te leasen en de administratie wordt volledig uit handen genomen. Zij kunnen zich dan volle-dig richten op het ondernemen.

Buurauto is dus ook de elektrische deelauto die je ter beschikking stelt voor je medewerkers of

deelt met de bedrijven in je directe omgeving. Het zorgt voor gebruiksgemak bij medewerkers met afspraken buiten de deur. Zij kunnen als zij dat willen met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk komen en daar de elektrische deelauto gebruiken om klanten te bezoeken of voor andere zakelijk ritten. De auto kan buiten kantooruren; 's avonds en in het weekend voor eigen rekening gebruikt worden door werkne-mers voor priv?gebruik.

Mensen moeten wennen aan het concept. Maar langzaamaan veranderen mensen hun gedrag. Lang in de file staan is geen pretje. En de kosten voor een auto zijn nog altijd hoog. Bovendien hebben we met elkaar een grote uit-daging als het gaat om het klimaat. We moeten veel doen om de doelen te halen. Van het gas af is er een van. Dat vraagt om elektrificering van vervoer en ook van woningen. Wist u dat

elektrische (deel)auto's een goede rol kunnen spelen als buurtbatterij? Auto's leveren stroom als iedereen thuiskomt, gaat koken en TV kij-ken en de auto's worden 's nachts weer netjes opgeladen voor de ritten van de volgende dag.

Buurauto is ook een sociale onderneming. Het bedrijf investeert in de omgeving. Zo is er in Amersfoort Buurautoplus waarmee eenzame ouderen worden vervoerd naar de controle in het ziekenhuis, de verjaardag van een (klein)kind of de kapper. In Rotterdam is Buurauto mede initiatiefnemer van de Vervoersbank die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in ruil voor een (kleine) tegenprestatie de mogelijk-heid geeft om de elektrische deelauto af en toe te gebruiken. Voor familiebezoek, om naar de bouwmarkt te gaan of om te solliciteren.

De droom van Buurauto is dat de auto's zelfrijdend worden. Volgend jaar organiseert Buurauto -als eerste in Nederland- een proef in een woonwijk in Breda. Als dat gaat lukken wil iedereen toch een buurauto?

Steden worden steeds dichter bebouwd. Gevolg is dat er meer hoogbouw komt. Vaak i.c.m. lagere parkeernormen in de buurt. Dat plaatst projectontwikkelaars soms voor ingewikkelde vraagstukken. Waar laten we de auto's? In Amersfoort is een oplossing bedacht: de Buurauto. Een auto die je deelt met buren.

Deel je

En als het gaat om mobiliteit, helpt de overheid je ook nog een handje. Met een project als Goed op Weg bijvoorbeeld, van de provincie Utrecht, waar je gratis een mobiliteitsscan kunt laten maken en je medewerkers een elektrische fiets of speed pedelect uit proberen. De bijtelling op elektrische auto's gaat dan wel omhoog, maar blijft nog steeds een stuk lager dan je gemiddelde diesel of benzine auto. Maar jij hebt ook vrachtwagens rijden. En/of bestelbussen. Mogelijk schovels, graafmachines en kranen. En wat blijft er dan nog over?

Ook daar zijn oplossingen voor. Denk aan het rijden op LNG voor vrachtwagens, het toepassen van HVO in kranen en de MIA/Vamil regeling waarbij je belastingvoordeel krijgt op elektrische en waterstofbestelbussen. Er komt volgend jaar een waterstoftankstation op De Wieken/Vinkenhoef en Renault levert de Kangoo en de Master op die brandstof.

Met dergelijke nieuwe ontwikkelingen is coali-tievorming van essentieel belang. Samen kan je veel meer bereiken dan alleen. Dus ga de samenwerking aan met een buurman op het bedrijventerrein, de wijk of de andere leden van de ondernemersvereniging.

Maar coalitievorming is ook belangrijk binnen je bedrijf. Zorg dat je een groep van ambassadeurs opleidt die dit onderwerp op de kaart zetten, de voelsprieten zijn van de organisatie, meedenken over wat er kan werken en hoe mensen gestimu-leerd kunnen worden effici?nter te werken, han-den en voeten geven aan een breed duurzaam mobiliteitsbeleid.

Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk.

Waterstofbestelbussen zijn niet goedkoop. HVO is duurder dan gewone diesel. Medewerkers enthousiast krijgen voor groener, schoner en slimmer rijden is een vak apart. Maar het levert een hoop op, op termijn. Klanten worden beter

Je wilt vooruit met je bedrijf. Op lange termijn succesvol ondernemen. Mooie projecten doen, fijne klanten bedienen, duidelijke winsten draaien. En dus ben je bezig met de verduurzaming van de bedrijfsprocessen. Wat kan er effici?nter, waar kunnen we energie besparen, wat kan er slimmer. Ook in

Column elske van de fliert

bediend, kosten worden bespaard en mede-werkers zijn vitaler en blij dat ze bij een bedrijf werken dat echt vooruit gaat.

Zij die dat niet doen, lopen heel snel hopeloos achter. Zij die er vragen over hebben, kunnen me gerust eens bellen.

 

Elske van de Fliert is grondlegger van het CO2 afslankprogramma? voor het wagenpark en de mobiliteit. Zij leidt bedrijven naar nulemissie en maakt medewerkers sleutel tot succes. Kijk voor meer informatie op zero-e.nl.

'Transport is prachtig, duurzaam

Jos van Zijl gaat voor naar de koffie. De bonenmachine staat in een sfeervol ingerichte ruimte. Het is een verzameling van zitjes en hoekjes waar medewerkers onder het genot van koffie of thee met elkaar kunnen overleggen. De mix van gezellige informaliteit en industri?le doelgerichtheid die de ruimte uitstraalt kan op het conto van Jos geschreven worden, want hij was bij de inrichting ervan betrokken. Terwijl de koffie in mijn kopje loopt, is op twee meter afstand een groepje collega's aan een hoge ruwhouten tafel bezig met het verder ontwik-kelen van de koppeling van een nieuw ERP-pakket (Enterprise Resource Planning) met het Warehouse Management Systeem (WMS). Ze zitten voor een groot scherm en voeren mutaties in. "Ons WMS biedt op elk moment de exacte virtuele weergave van de fysieke werkelijkheid in onze magazijnen. Zo houden we grip op onze voorraden, op waar producten staan, op hoe ze precies bewegen en komen we dus nooit voor verrassingen te staan." Het is Van Zijls speer-punt om te zorgen dat verschillende collega's elkaar in deze ruimte tegenkomen. "Die verbin-ding, dat directe contact, het is essentieel voor ons reilen en zeilen. Zeker in de bedrijfsgroep die wij zijn, komen veel collega's elkaar anders vrijwel niet tegen."

Logistiek met toegevoegde waarde

Het interessante aan logistiek is dat, zonder dat je specifiek over duurzame maatregelen hoeft te praten, je het in feite al over duurzaamheid h?bt. Door effici?nte goederenstromen treedt immers een minimum aan verspilling op in producten, tijd en energie. Zo kunnen door de flexibiliteit

van het aansturende WMS alle goederen fysiek zo geplaatst en verplaatst worden dat order-pickers in een minimaal aantal voetstappen hun order bij elkaar hebben. Daarnaast helpt de flexibiliteit van de logistieke aansturing om uitzonderingen op de regel soepel op te van-gen. "We kunnen het systeem op elk moment aanpassen. Dus als een orderflow op een bepaalde wijze is ingericht en een klant vraagt bijvoorbeeld het product te voorzien van een extra sticker, dan kunnen we deze flow met een simpele toevoeging zelf voorzien van een extra functionaliteit, waardoor het ook daadwerkelijk gelabeld wordt." Value Added Logistics heet dat met een mooi woord, afgekort: VAL. Wat inhoudt dat naast de standaardactiviteiten van in- en opslag en van orderpicking, BFG Warehousing ook producten voor de klant verpakt of ompakt of van een label voorziet.

Weten wat je doet, daar begint de slag naar optimale efficiency van je processen. Door de systematiek waarmee BFG Warehousing werkt, zijn alle relevante logistieke data helder in beeld en door de flexibiliteit van het systeem kunnen productbewegingen desgewenst snel omgelegd worden. Handig, en helemaal in een evenemen-tenmaand als december. "Zeker", reageert Van Zijl, "want al krijgen we goede forecasts van

Interne logistiek is op zich al een flinke puzzel, tel daar de verantwoordelijkheid voor effici?nt en duurzaam transport bij op en je hebt een aardig beeld van de kluif waar Chiel de Bruijne, Directeur Supply Chain, dagelijks zijn tanden in zet. Samen met Facility Manager Jos van Zijl en andere collega's wordt doorlopend gewerkt aan een actueel beeld van de complete magazijnvoorraad, elke productbeweging in het warehouse en aan de tijdige uitlevering aan de klant. Dankzij het geavanceerde Warehouse Management Systeem

Ook grip op logistiek bevordert

jos van zijl Bieze Food Group (BFG)

Interview Jos van Zijl bieze

Tekst: Baart Koster

'Producten die over zijn rijden we weke-lijks naar de voed-

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement