EBU Update: Vernieuwing door regionale initiatieven

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2013 | Lees volledige uitgave online

De Economic Board Utrecht ondersteunt verschillende regionale initiatieven, waaronder Anders op Weg: gedragsbeïnvloeding voor betere mobiliteit, Utrecht kiest voor Zelfmanagement en Wonen zonder Zorgen. Hier alvast een tipje van de sluier...

UTRECHT KIESt VOOR ZELFMANAGEMENT

Het Utrechtse netwerk European Network of Personalised Health and Selfmanagement (eUcePS) positioneert zich (inter)nationaal als kennis- en expertisenetwerk op het terrein van personalised health and selfmanagement. Op de juiste manier toegepast, leidt dit tot meer eigen regie en kwaliteit van leven bij burgers, betere zorg en participatie, verhoogde arbeidsproductiviteit en kostenreductie. De ambitie is het maximaal benutten en uitbouwen van de Nederlandse kennisvoorsprong in internationaal perspectief en specifiek in de Utrechtse regio. Centraal staat het verhogen van het aantal gezonde levensjaren van iedere burger in de regio en daarbuiten. Dit initiatief is genomen door CBO/TNO, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Economic Board Utrecht. Private partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling en worden de komende periode nog nadrukkelijker betrokken.

ZAKELIJKE KANSEN BIJ WONEN ZONDER ZORG(EN)

Nederland vergrijst. Recent onderzoek van Estea (2013) geeft aan dat de komende decennia de vraag naar passende huisvesting voor ouderen sterk toeneemt. Hoe kan optimaal worden ingesprongen op deze groeiende vraag? In de provincie Utrecht is op de middellange termijn (2020) sprake van een tekort aan geschikte aangepaste woningen voor ouderen. De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ontwikkeling hiervan en zal zorgaanbieders en bedrijfsleven moeten mobiliseren om de noodzakelijke investeringsopgaven te realiseren. De ambitie is om binnen een jaar betrokken partijen (gemeenten, zorginstellingen, gebruikers, mkb en woningbouwcorporaties) op re-

gionaal niveau in contact te brengen met elkaar om investeringsprogramma’s ten aanzien van zorg, corporaties en gemeenten op elkaar af te stemmen. Initiatiefnemers zijn KvK Midden-Nederland en de Economic Board Utrecht. Daarnaast zijn het mkb, Aimpact, woningcorporaties,

gemeenten in de regio Utrecht, Aedes/Actiz Kennis Centrum Wonen en Zorg en KvK Gooi-, Eem- en Flevoland betrokken.

Vernieuwing door regionale initiatieven

ANDERS OP WEG: GEDRAGSBEÏNVLOEDING VOOR BETERE MOBILITEIT

Het wegennet in de regio Utrecht heeft regelmatig te maken met files en verkeersopstoppingen. Knelpunten liggen met name op wegen die van groot economisch belang zijn. Daarnaast speelt de grote uitstoot van fijnstof en een slechte luchtkwaliteit mee. Het aanleggen van meer asfalt is onwenselijk. Maar we kunnen ook wat doen aan ons gedrag. Stel dat we nu eens niet meer allemaal tegelijkertijd de(zelfde) weg opgaan of op andere manieren reizen om daarmee de doorstroming te verbeteren? Anders op Weg beoogt het verbeteren van de doorstroming door middel van (onbewuste) beïnvloeding van het rij- en reisgedrag van automobilisten. Het initiatief richt zich uitdrukkelijk op kleine mkb-bedrijven in de creatieve (ICT) industrie. Partner is de U15, een groep beeldbepalende werkgevers uit de regio Utrecht waaronder Achmea en Capgemini, die zich bezighoudt met slimmer werken en reizen. De provincie Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn partner in dit initiatief.

EBU UPDATE

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement