Testverslagen

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2018 | Lees volledige uitgave online

Ongediertebestrijding? Dat vormt maar een deel van ons werk, stelt Jan-Willem van der Hoeven, senior klantadviseur bij ASB Plaagdierbeheersing. Met preventie maken we pas echt het verschil. Dit noemen we Integrated Pest Management. Dat omvat het duurzaam voorkomen van plaagdieren en daarmee ook de inzet van bestrijdingsmiddelen. Het werken met gif wordt voor het bedrijfsleven immers steeds meer aan banden gelegd door de Europese wetgeving. Preventieve maatregelen, zoals

het aanbrengen van wering, de bewustmaking van gedrag van mensen, het 24/7 monitoren van ruimten, daar ligt onze focus. Via workshops maken we bedrijven en hun medewerkers bewust van gevolgen wanneer ze de hygiëne niet op orde hebben, het pand bouwkundige onvolkomenheden zoals kieren bevat en de voorraad niet goed beheerd wordt. Daar moet je mensen op aanspreken en dat werkt best confronterend. Ik herinner me een tuincentrum met een grote overlast van muizen. Ter plaatse zag ik al de eerste bronnen van ellende: de heg niet gesnoeid, overal onkruid en blad dat tegen de kassen op groeide. Binnen lag een veel te grote voorraad strobalen; prachtige broeinesten voor die diertjes. Met een zolder vol spullen kon je natuurlijk ook wachten op een muizenplaag.

Kostenbesparend

Ons doel is een langetermijnoplossing voor onze klant. Een plaagdier simpelweg verwijderen heeft niet veel zin, omdat het weer kan terugkomen. Wij maken altijd eerst een risicoanalyse en stellen vervolgens een plan van aanpak op, zegt Van der Hoeven. Goede plaagdierbeheersing werkt kostenbesparend: je hebt minder recalls en minder afvoer van onbruikbaar producten. Plaagdieren vormen een risico voor de bedrijfsprocessen, het goede imago en zelfs voor de gezondheid. Zo hadden muizen bij een grote onderneming, die volledig afhankelijk is van de ICT, de databekabeling doorgeknaagd. Als je het hebt over bedrijfspro-cessen... De schade bleek groot en dan praten we nog niet eens over de deuk die het imago oploopt. In specifieke sectoren als de foodbranche is een onderhoudscontract op het gebied van plaagdieren verplicht, maar wij nemen ook de risicos vanuit leve-ranciers onder de loep. We kennen het ASB Monitoringssysteem, waarmee we op afstand 24/7 locaties op verschillende aspecten in de gaten houden, met betrekking tot activiteit van plaagdie-ren, een te hoge luchtvochtigheid en het niet goed gesloten houden van deuren. Dan krijg je direct een melding via een app. Trouwens, wij gaan ook in gesprek met de buren, anders verplaatst het probleem zich. We willen vooral plaagdieren buiten de deur houden. Een plaagdier in zijn natuurlijke habitat is geen plaagdier.

Meer informatie: www.asb-bv.nl

Goede plaagdierbeheersing werkt kostenbesparend

Muizen, ratten, vliegen, kakkerlakken, houtaantasters; zie ze maar eens weg te krijgen.

Op het moment dat de plaag ontdekt wordt, hebben ze zich allang fors vermenigvuldigd. ASB Plaagdierbeheersing

legt de focus op het voorkomen van plaagdieren.

ASB Plaagdierbeheersing bestrijdt niet alleen,

maar voorkomt juist

asb | bedrijfshuisvesting

Jan-Willem van der Hoeven

Riool heeft onderhoud nodig

Het riool, een ondergeschoven kindje, bijna letterlijk. Zo lang het geen narigheid teweegbrengt, kijkt niemand er naar om.

ASB Riooltechniek in Veenendaal zet in op preventief onderhoud, benadert problemen met effectieve en toch zo eenvoudig mogelijke oplossingen en neemt ook zaken als asbest en plaagdieren onder de loep.

ASB Riooltechniek werkt preventief en vanuit breed perspectief

Vaak bellen mensen ons als de riolering al verstopt zit en/of overstroomt, zegt Jan-Willem van der Hoeven, senior klantadviseur bij ASB Riooltechniek. Overigens komt onze ontstoppingsdienst 24 uur per dag, zeven dagen in de week direct in actie voor particulieren en bedrijven. Dat gebeurt helemaal in eigen beheer, met korte lijnen, waardoor we zeer snel ter plaatse arriveren en meteen aan de slag kunnen gaan. We zoeken altijd naar een oplossing met een blijvend, duurzaam karakter, waarbij we het kostenplaatje voor de klant zo acceptabel mogelijk proberen te houden. Dat wil zeg-gen dat we niet standaard klakkeloos hele stukken vervangen, maar creatief denken en meteen ook de oorzaak of gevolgen wegne-men. Zo hebben we binnen ons bedrijf ook ASB Plaagdierbeheersing, die we onmiddellijk kunnen inschakelen wanneer we bijvoor-beeld ratten tegenkomen, zoals bij de open riolen in oude delen van grote steden. Het mooie is dat ook bij oude riolering met asbest ASB desgewenst zorgt voor de sane-

ring. Wij bieden preventieve onderhoudscon-tracten aan, zodat bedrijfsprocessen moei-teloos kunnen doorgaan. De onaangename toestanden die rioolproblemen veroorzaken, hoef ik niemand uit te leggen.

Bijzondere riooltechnieken

Waardoor ontstaan verstoppingen en overstromingen van het riool in de meeste gevallen? Mensen spoelen van alles weg, van vet tot zeepresten en maandverband, geeft Van der Hoeven aan. Verder zien we regelmatig dat een riool niet goed aangelegd is of door het verzakken van de grond geen afschot meer kent. Met dat begrip bedoel ik dat het iets naar beneden loopt, wat voor een natuurlijke afvoer zorgt. Nog wekelijks komen we de oude gresbuizen tegen, met materiaal dat vergruist en verzadigd raakt, waardoor het uiteindelijk scheurt en barst. Tegenwoordig wordt overal pvc gebruikt, dat niet verteert. Zoals gezegd zijn problemen te voorkomen door het riool goed te laten onderhouden. De senior klantadviseur van

ASB Riooltechniek beschrijft enkele bijzon-dere technieken om problemen op te lossen. In bepaalde situaties verrichten wij een reparatie van binnenuit, door toepassing van kunsthars of een soort sok, ook wel relinen genoemd. Deze techniek zorgt ervoor dat we geen muur of vloer hoeven te breken en voorkomt dus heel veel overlast. Lekkages en verstoppingen sporen we dikwijls op via een camerainspectie. De oorzaak kan heel nauwkeurig bepaald en daarna vakkundig verholpen worden. Ook het leegzuigen van straatkolken en vetputten behoort tot onze werkzaamheden. In alle gevallen geldt echter: voorkomen is beter dan genezen. Wij praten graag met de klant over duurzame oplossingen.

Meer informatie: www.asb-bv.nl

BEDRIJFShuisvesting | ASB

asb | bedrijfshuisvesting

Behalve die ene nadelige eigenschap is asbest eigenlijk een fantastisch natuurpro-duct: goedkoop, makkelijk te verwerken, brandvertragend, vochtwerend, geluidsis-olerend, sterk en breed inzetbaar, vertelt Jaap Lemmens, senior klantadviseur bij ASB Sanering. Vandaar dat het tot 1993 overal zijn toepassing vond, van dakbeschot en plafonds tot hitteweringen in cv-ketels, raamkit en vensterbanken. We zullen het nog tot in lengte van jaren tegenkomen en wij durven wel te stellen dat de norm voor het buitengebied, om alle asbestdaken daar vóór 2024 te verwijderen, niet gehaald wordt. Overigens zitten wij zelf meer in kleinschaliger specialistenwerk, daar waar mensen wonen en werken. In de branche onderscheiden wij ons met een zeer omzichtige aanpak door goed opgeleide medewerkers. Asbest verwijderen vraagt om veel kennis en investeringen, zowel in mensen als in materialen. ASB Sanering werkt vooral in opdracht van woningcor-

poraties, verenigingen van eigenaren en bouwbedrijven.

Mens centraal

Lemmens geeft een globale beschrijving van wat bij asbestsanering zoal komt kijken. Het is vaak aan de orde bij renovatiepro-jecten. Allereerst voert een onafhankelijk bureau een inventarisatie uit, wettelijk ver-plicht. In het rapport staat duidelijk vermeld in welke risicoklasse de asbest valt en hoe het materiaal verwijderd moet worden: al dan niet in containment. Dat laatste wil zeg-gen dat de omgeving luchtdicht afgesloten wordt tijdens het weghalen van de asbest. Na sanering controleert een laboratorium de locatie en geeft deze vrij. ASB Sanering is gewend zulke opdrachten uit te voeren in omgevingen waar mensen wonen en wer-ken. Zo werken wij bij kleinschalig asbest met MiniContainment, een heel geschikte methode voor kleinere werkruimten. Je kunt snel en veilig saneren zonder pakken

en maskers, terwijl de bewoners het huis niet hoeven te verlaten. Ideaal dus in bewoonde situaties. Het betreft een modu-lair systeem, aan te passen aan de vorm van het te saneren object. Bij urgente gevallen zet ASB Sanering volgens Lemmens een speciale calamiteitenunit in. Gelukkig hoeft dat niet vaak te gebeuren, maar als asbest-saneerder wil je op alles voorbereid zijn. Kijk, op asbest zit niemand te wachten. Als je er toch mee te maken krijgt, wil je er zo snel mogelijk vanaf. Zorgvuldige communi-catie met opdrachtgevers en vooral ook met de bewoners is dus van groot belang. Altijd stellen we de mens centraal. We nemen van tevoren de verschillende stappen van het proces met de betrokkenen door. Saneren vormt een specialisme en goede uitleg voorkomt zorg bij bewoners.

Meer informatie: www.asb-bv.nl

Vertrouwen in plaats van angst creëren

ASB Sanering verwijdert asbest op verantwoorde wijze

Asbest, een materiaal waar taboes omheen hangen en dat angst inboezemt, aangewakkerd door feiten

over bedreiging van de volksgezondheid. ASB Sanering in Veenendaal, gespecialiseerd in

het professioneel en verantwoord verwijderen van asbest, stelt de mensen in de directe omgeving juist gerust en

communiceert over zijn oplossingsgerichte werkwijze.

Jan Lemmens

Meerdere keren per jaar treft u in Utrecht Business de Zakenauto-testdag aan; een spetterend evenement waarbij we de nieuwste modellen aan een kritische test onderwerpen. Woensdag 25 april is het weer zover. Dan zullen tijdens de Zakenautotestdag de nieuwste zakenautos door onze lezers worden uitgeprobeerd.

Bent u op zoek naar een nieuwe zakenauto en gevestigd in de regio Utrecht? Meld u dan nu aan voor onze autotestdag.

Surf naar www.utrechtbusiness.nl/bijeenkomsten en laat uw ge-gevens achter. Uiteraard is deelname geheel gratis en vrijblijvend.

We selecteren onze testrijders op basis van aanmelding, dus wees er snel bij. Wilt u als autodealer uw nieuwste modellen ter beschikking stellen aan onze testrijders? Of wilt u als stoplocatie meedoen aan deze dag? Neem dan contact op met Savas Atila

(06-55167254) en vraag naar de mogelijkheden.

Tot ziens op de zakenautotestdag

www.utrechtbusiness.nl

zakenautotestdag:

testrijders gezocht

vno-ncw midden/MKB-Midden | Internationaal ondernemen

Website hulp bij Brexit

De bij de campagne behorende website bevat eerste informatie voor ondernemers om te starten met hun voorbereiding op Brexit. Veel ondernemers zijn zich namelijk nog niet bewust van wat er op hen afkomt en realiseren zich bijvoorbeeld nog niet dat ze vanaf 29 maart 2019 weer met de douane te maken kunnen krijgen. De gevolgen van de verschillende Brexit-scenarios kunnen ook grote impact hebben op de Nederlandse economie als geheel en de tienduizenden Nederlandse bedrijven die zaken doen (direct of indirect) met het Verenigd Koninkrijk.

8 tips voor een goede voorbereiding

Op de site is onder meer een lijst met 8 handzame tips te vinden aan de hand waarvan ondernemers hun voorbereiding op Brexit kunnen beginnen. Het platform hulpbijbrexit.nl wordt de komende tijd verder uitgebouwd in samenwerking met de Rijksoverheid, de banken en de brancheorganisaties waar veel vragen over Brexit binnenkomen. Zo ontstaat een handzame toolkit voor ondernemers.

 

Wat doen leveranciers?

Tijdens het evenement in de Malietoren lieten diverse experts hun licht schijnen over Brexit en waar het naar toe gaat. Ook gaven experts van ING, KPMG, de Douane en enkele ondernemers de aan-wezigen in de zaal concrete tips waar je nu al mee aan de slag kan. Ook werd duidelijk dat Brexit een bedrijf indirect kan raken zonder dat je het zelf doorhebt. Bijvoorbeeld doordat leveranciers produc-ten uit het Verenigd Koninkrijk halen. Daarnaast kunnen supply chains ernstig in de knoei komen. Komende maanden worden meer bijeenkomsten georganiseerd in het land voor ondernemers. Kijk in de eventagenda op hulpbijbrexit.nl

Brexit nieuwsbrief

VNO-NCW en MKB-Nederland lanceerden onlangs met de overheid ook de speciale Brexit nieuwsbrief om ondernemers en geïnteres-seerden te informeren over de voortgang in de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

www.hulpbijbrexit.nl

Agenda VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Utrecht

10 april - bijeenkomst van MKB-Utrecht over de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG)

10 april - Algemene Ledenvergadering VNO-NCW Midden

25 april Bedrijfsbezoek van leden VNO-NCW provincie Utrecht aan innovatief en duurzaam bouwproject (Groen aan de Buurt) van Hopman Vastgoedonderhoud BV

12 juni Zomerborrel bij Rijkswaterstaat voor leden VNO-NCW

provincie Utrecht

Contactpersoon

Helga Brenninkmeijer, regiomanager MKB-Midden en

VNO-NCW provincie Utrecht.

Email: h.brenninkmeijer@mkb.nl

Hulp voor ondernemers bij voorbereiden Brexit

VNO-NCW en MKB-Nederland en de Rijksoverheid zijn in samenwerking met ING, Rabobank en ABN-Amro gestart

met de campagne Hulpbijbrexit.nl, een toolkit om het bedrijfsleven door de Brexit te helpen. Dat maakten Hans de Boer

(voorzitter VNO-NCW), Mona Keijzer (Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat) en Simon Smits (Nederlandse

ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk) bekend tijdens een speciaal evenement in januari over de Brexit voor honderden ondernemers in de Haagse Malietoren.

Helga Brenninkmeijer

Privacy | van veen advocaten

Nabeschouwing seminar

Van Veen Advocaten

Het is de nachtmerrie van elke ondernemer of HR-manager om een fraudeur als The Wolf of Wall Street aan te nemen. De Amerikaan Jordan Belfort liep binnen met zijn beleggingsfirma Stratton Oakmont. De ondernemer paste rap zijn levensstijl aan en het geld dat binnenkwam, vloog er even snel weer uit aan drank, drugs, feesten, autos, boten en andere luxueuze zaken. Dat Belfort zijn geld ook op illegale wijze binnenhaalde, constateerde ook de FBI. Die pakte Belfort uiteindelijk op. Omdat hij mee-werkte aan het onderzoek kreeg hij een celstraf van drie jaar.

Tekst: Simon de Wilde

Privacyrecht op werkvloer draait om bewustwording

Natuurlijk is bovenstaand voorbeeld extreem. Maar als werkgever wil je graag weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Daartoe heb je een aantal middelen en één ervan is bijvoorbeeld het doen van onderzoek op social media om een beeld te krijgen van een sollicitant. Daarbij moet je wel goed opletten als werkgever, omdat je te maken hebt met het recht op privacy van de sollicitant.

Seminar

Dit is exact waar het om draaide bij het seminar Privacyrecht op de werkvloer van

Van Veen Advocaten op 8 februari 2018. Het interactieve seminar met aansluitend een (netwerk)borrel vond plaats bij BIT Meet-Me in Ede. Een zestigtal ondernemers, directeuren, HR-managers en relaties van Van Veen advocaten waren aanwezig. Winny van Engelenhoven (advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht) en Reny Stark (advocaat intellectuele eigendom, ICT en privacy) gingen aan de hand van een zestal casussen in op de wetgeving rondom privacy op de werkvloer.

Op 25 mei 2018 komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen

en treedt in plaats hiervan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wetswijziging brengt met zich mee dat strenger en meer kan worden gehandhaafd op privacy. Iedere organisatie kent verschillende privacyrelaties vertellen de dames. Als ondernemer krijg je informatie binnen van opdrachtnemers, opdrachtgevers, personeel en sollicitanten. Het is de vraag wat je met deze informatie doet. Als de werkgever dit niet goed regelt dan kan er een boete vol-gen, legt Stark uit. Het grote verschil tussen de Wbp en AVG is accountability.

Winny van Engelenhoven (l) en Reny Stark (r).

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement