Column - Werken met zelfstandigen: de laatste belangrijke ontwikkelingen

Magazines | Utrecht Business Nr4 2023 | Lees volledige uitgave online

Werkt u als ondernemer met zelfstandigen? Dan is het van belang om de ontwikkelingen op dit gebied goed te volgen. Hieronder volgt een overzicht.
 
Belastingdienst trekt modelovereenkomst 'vrije vervanging' in
De Belastingdienst heeft aangekondigd dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op de vrije vervanging komen te vervallen per 1 januari 2024. Dit in verband met een uitspraak van de Hoge Raad (het Deliveroo-arrest) waaruit volgt dat ook sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst bij een mogelijkheid tot vrije vervanging.
 
Het is dus van belang om te bezien of binnen uw organisatie wordt gewerkt met deze modelovereenkomst, en zo ja, vóór 1 januari 2024 de arbeidsrelatie opnieuw te toetsen (om te voorkomen dat mogelijk loonbelasting is verschuldigd). Er kan nog wel worden gewerkt met de modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag'.
 
Handhaving Belastingdienst per 1 januari 2025
Momenteel geldt een handhavingsmoratorium bij schijnconstructies, tenzij sprake is van kwaadwillendheid (dat wil zeggen: opdrachtgevers die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan). Per 1 januari 2025 zal dit handhavingsmoratorium volledig worden opgeheven. De Belastingdienst heeft een aantal activiteiten (nader) in gang gezet in voorbereiding op de afschaffing van het handhavingsmoratorium. Deze activiteiten zijn terug te vinden in het 'Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023', gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.
 
Internetconsultatie verduidelijking arbeidsrelaties
Verder is er belangrijke nieuwe wetgeving in de maak om te zorgen voor meer duidelijkheid over de kwalificatie van een arbeidsverhouding (werknemer of zelfstandige). Recent is het wetsvoorstel 'Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden' gepubliceerd, met de volgende twee belangrijke onderdelen:
 
1) Het criterium ‘werken in dienst van’ wordt verduidelijkt, aan de hand van de volgende elementen, met bijbehorende indicaties:
- werkinhoudelijke aansturing (A): is er sprake van instructiebevoegdheid en kan de werkgevende de werkzaamheden controleren en eventueel ingrijpen?
- organisatorische inbedding (B): behoren de werkzaamheden tot de kernactiviteit van de organisatie, hebben ze een structureel karakter en worden ze zij-aan-zij verricht met werknemers die soortgelijk werk verrichten?
- werken voor eigen rekening en risico (C): liggen de financiële risico’s en resultaten bij de werkende, is de werkende verantwoordelijk voor gereedschap/hulpmiddelen, treedt de werkende zelfstandig naar buiten en gaat het om een korte opdracht of een opdracht beperkt in een aantal uur per week?
- gedraagt de werkende zich doorgaans als ondernemer of werknemer in het economisch verkeer met betrekking tot vergelijkbare werkzaamheden (C+): werkt de werkende voor meerdere opdrachtgevers per jaar, besteedt hij tijd en/of geld aan het verwerven van een reputatie en het vinden van nieuwe klanten en gedraagt hij zich administratief als zelfstandig ondernemer?
 
Door vast te leggen welke indicaties (A en B) en contra-indicaties (C) voor ‘het werken in dienst van’ aan de orde kunnen zijn, worden aan werkenden en werkgevenden handvatten geboden om een arbeidsrelatie te kwalificeren. Kort gezegd, als criteria A en B even zwaar wegen als criterium C, wordt aanvullend gekeken naar het C+ criterium.
 
1) Daarnaast wordt een rechtsvermoeden geïntroduceerd op grond waarvan werkenden met een lager uurtarief dan € 32,24 worden geacht hun werkzaamheden te verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst (tenzij dit vermoeden wordt weerlegd).
 
Na de sluiting van de internetconsultatie (10 november 2023) zal de ministerraad besluiten hoe en in welke (eventueel aangepaste) vorm het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.  Inwerkingtreding van het wetsvoorstel is in beginsel beoogd op 1 juli 2025.
 
 Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen rondom zelfstandigen op de voet blijven volgen. Voor meer informatie of vragen over het werken met zelfstandigen kunt u altijd contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.


mr. Evelien Brussee
Van Benthem & Keulen, advocaten & notariaat
e-mail: evelienbrussee@vbk.nl" rel="nofollow" target="_blank">evelienbrussee@vbk.nl
telefoon: 030 259 55 52

 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement