De wijzigingen in de werkloosheidswet

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2014 | Lees volledige uitgave online

De wijzigingen in de Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet (WW) biedt werknemers een verzekering tegen het risico van inkomensverlies als gevolg van werkloosheid. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. De overheid stelt wel een aantal voorwaarden aan het recht op WW. Zo moet de werknemer in de 36 weken voordat hij werkloos wordt, minimaal 26 weken hebben gewerkt. Ook wordt van de werknemer verwacht dat hij actief op zoek gaat naar een nieuwe baan.

De regering wil de WW activerender

maken om ervoor te zorgen dat werk-nemers sneller terugkeren op de arbeidsmarkt. De kansen op een baan nemen namelijk af naarmate de werknemer langer werkloos is. In het kader van de Wet werk en zekerheid zijn de volgende (belangrijkste) wijzigingen voorgesteld:

-De WW-uitkering bedraagt momenteel maximaal 38 maanden. De maximale duur van de WW wordt vanaf

1 januari 2016 geleidelijk (per kwartaal met een maand) teruggebracht van

38 naar 24 maanden. Vanaf 1 april 2019 geldt dan een recht op maximaal 24 maanden WW-uitkering.

-De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. In het huidige systeem telt elk arbeidsjaar voor één maand WW-uitkering. Een arbeidsverleden van 20 jaar = 20 maanden WW-uitkering. Dit blijft in de nieuwe wetgeving hetzelfde voor de eerste tien jaar. Na tien jaar wordt er voor elk arbeidsjaar vanaf 2016 een halve maand WW-duur gerekend. Het arbeidsverleden vóór 2016 wordt aldus gerespecteerd; alle jaren voor 2016 tellen voor één maand WW.

-Eén van de voorwaarden voor het (behoud van het) recht op een WW-uitkering is de verplichting van de werkloze werknemer om te solliciteren. Een werknemer mag volgens het huidige systeem het eerste jaar solliciteren op een baan met hetzelfde niveau. Na een jaar is een werknemer verplicht om alle arbeid te aanvaarden, ongeacht het niveau. Vanaf 1 juli 2015 mag een werknemer nog steeds de eerste zes maanden solliciteren op een baan met hetzelfde niveau, maar na deze zes maanden wordt alle arbeid als passend beschouwd. Dit betekent dat een werkloze werknemer na zes maanden op alle functies moet solliciteren, ongeacht het niveau van de baan, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

-Per 1 juli 2015 wordt de verrekening van inkomsten uit arbeid van een WW-gerechtigde gewijzigd. Op dit moment wordt het gewerkte aantal uren verrekend met de WW-uitkering. Dit kan tot een lager totaal inkomen leiden in de situatie dat een werknemer arbeid aanvaardt tegen een loon dat lager is dan de hoogte van de WW-uitkering. Om een dergelijk financieel nadeel tegen te gaan en werkhervatting tegen een lager loon niet te ontmoedigen, wordt de systematiek van urenverrekening vervangen door een systematiek van inkomensverrekening. Deze systematiek houdt in dat een deel van de (extra) inkomsten in mindering wordt gebracht op de uitkering. Het overige deel behoudt de werknemer, zodat werkhervatting altijd lonend is. n

mr Heleen Dammingh
Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat
heleendammingh@vbk.nl

column

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement