Beveiliging biedt politie helpende hand

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2014 | Lees volledige uitgave online

TRENDS

Zachte politietaken in goede handen bij particuliere beveiligers

De politie de harde kant; de particuliere beveiliging de zachte kant van veiligheid. Hierover zijn de leden van het Comité van Aanbeveling van de campagne ‘Veiligheid raakt iedereen’ het roerend eens. Met deze campagne brengt de beveiligingssector haar bijdrage aan een veilige samenleving over het voetlicht. ‘De branche zou zich sterker kunnen profileren als complement van de politie,’ stelt Elbert Roest. ‘De dienstverlening van de beveiliger moet hoog professioneel zijn,’ zegt Tjibbe Joustra. ‘Wat betreft gastheerschap adviseer ik beveiligers een kijkje te nemen in de hotelbranche, want ook de minder aangename persoon moet je altijd netjes te woord staan.’

Elbert Roest, burgemeester van de gemeente Laren, blijft succes boeken met het convenant Particuliere Beveiliging (zie kader). ‘Vanaf het eerste moment hebben wij ons de vraag gesteld: waar zit het belang van de politie? Ontzorging, taken uit handen nemen, daar is men gevoelig voor. In de praktijk zie je dan dat het politiewerk naadloos overgaat in beveiligingswerk. Bij een calamiteit is de politie op een zeker moment klaar met het werk. De hele nacht blijven patrouilleren wordt wel gevraagd, maar is in feite geen politietaak. Beveiligers nemen dat deel gewoon over. We hebben zelfs bij opsporing goede ervaringen. Beveiligers vinden de overalls van twee inbrekers en dragen die netjes over aan de politie. Voorwaarde is sowieso dat je elkaar vertrouwt en niet in elkaars vaarwater komt. Het blijft aftasten welke informatie je met elkaar deelt en hoe je dat doet. Daarvoor zijn richtlijnen opgesteld, waarmee we ook justitie aangelijnd houden. In dat spanningsveld zoek ik graag de grenzen op. Zo geeft de politie aan beveiligers wel informatie over veelplegers door, maar mogen namen en foto’s niet in surveillanceauto’s van het particuliere beveiligingsbedrijf liggen. Ons protocol voor informatie-uitwisseling is gewoon beschikbaar; meerdere gemeenten hebben het al bij ons opgevraagd.’

Hoe slimmer hoe leuker

Qua optreden en uitstraling zijn beveiligers niet wezenlijk anders dan agenten. Ze zijn beiden alert, gericht op de zaak en hebben behoefte aan intelligence. Beveiliger Fred Panneman: ‘Hoe slimmer je met informatie kunt werken, hoe leuker ons vak wordt. Informatie-uitwisseling is een vraagstuk, hoor. Want informatie is schaars en dus cruciaal. Goed om te zien dat een democratisch gekozen orgaan als de gemeenteraad zo positief is over de inzet van beveiligers. In de branche komt resultaatgericht uitbesteden steeds meer voor. Samen stel je het doel vast, het beveiligingsbedrijf bepaalt zelf de invulling. Het doel is tweeledig: hogere tevredenheid over de veiligheid en een afnemend aantal meldingen. Meten of mensen vinden dat het veiliger is geworden, maakt de zaak concreet.’

Roest: ‘In onze wijken kunnen we dat echt hard maken: het aantal inbraken in particuliere woningen is aanzienlijk lager dan in wijken waar de aanpak niet wordt gebruikt.’

Geen feestpolitie

Tjibbe Joustra, voorzitter van Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Taken en informatie zijn twee verschillende zaken. Informatie delen is cultuurgevoelig en een cultuur verander je niet zomaar. Als taken verschuiven, moet je dat goed kunnen uitleggen. We vinden het nu de normaalste zaak van de wereld dat de politie geen parkeerovertredingen meer uitschrijft. En dat zij zich niet meer bekommert om de bewaking van bedrijventerreinen. Het is dus een kwestie van gewenning. Dat zie je zich ook voltrekken bij evenementen. De politie is geen feestpolitie die enkele malen per week uitrukt om een evenement in goede banen te leiden; dat kan natuurlijk allang niet meer. Gemeentebesturen zijn vaak nog zoekende, weten niet van de hoed en de rand. Het is een veld waar veel misverstanden heersen en de financiën leidend zijn. Zo kun je in de ene gemeente verzeild raken in een discussie die in een andere gemeente allang geregeld is.’

Tax works for you

‘Ook bij evenementen zie je dat beveiligers verantwoordelijke taken prima aankunnen,’ aldus Roest. ‘Publiekstromen in goede banen leiden vraagt veel van je sociale vaardigheden. Je moet er echt staan en de juiste beslissingen nemen.’

‘Wij kennen het donkere dagen-offensief,’ aldus de Larense burgemeester. ‘In deze periode rijden beveiligers rond en dat wordt opgemerkt. Sterker nog, het publiek vindt het fantastisch! Tax works for you; burgers zien met eigen ogen waaraan de gemeentelijke belasting wordt besteed. Veiligheid in de eigen omgeving vinden mensen echt heel belangrijk.’

Maatschappelijke ontzorging

‘De komst van de Nationale Politie heeft tot veel veranderingen geleid,’ weet Joustra. ‘Ook zie je onbedoelde effecten aan de onderkant van de ordehandhaving. De politie schuift in de rol van justitiële politie, het bestuurlijk overleg met burgemeester loopt mank en de gemeentelijke politie komt via de achterdeur weer terug. Soms zie je bewakingsdiensten uitgevoerd worden door dure politiemensen. Dat kun je toch heel anders oplossen?’

Roest: ‘Als de tendens doorzet, ontstaat een gat. Laten we ons concentreren op de goede voorbeelden. In de meldkamer van Eindhoven zit particuliere beveiliging letterlijk naast de politie. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid.’

Joustra vindt het tijd dat beleidsmakers het gat in het veiligheidsbeleid adresseren; eromheen lopen heeft geen zin. Roest vult aan: ‘Koppel het aan democratische legitimering, dan kun je het anders gaan doen. Beveiliging kan zorgen voor maatschappelijke ontzorging en kan veel service bieden. Die velden en taken zouden veel explicieter beschreven moeten worden. De politiecapaciteit neemt af, dus neemt de grip van de burger op de politie af. Onze conclusie was: we gaan eigen personeel inkopen. Bij ons beslist de politie zelf wanneer particuliere beveiligers worden ingeschakeld. Bij incidenten komt dat regelmatig voor. Dan wordt gewoon gerapporteerd hoeveel uren de beveiligers actief zijn geweest. Mijn gemeenteraad betaalt de rekening; zonder problemen want zij ziet de politie zich liever concentreren op hoofdtaken.’

Broeierige situaties

Gaat nieuwe technologie de beveiliger verder op weg helpen? Joustra: ‘Dat is geen vraag maar een maatschappelijke ontwikkeling waarvoor geldt: wie hiermee niet in de pas loopt, bestaat straks niet meer. Wel of geen gebruik maken van nieuwe techniek is niet het issue, maar het op de beste manier aanwenden binnen het bestek van het beveiligingswerk. Ik verwacht overigens zeker dat het een positieve invloed heeft op de informatie-uitwisseling van politie en beveiliging.’

Roest: ‘In een gemeente sta je met technologie dichterbij alerte signalering en broeierige situaties. Je ziet dat ook burgers het omarmen met initiatiefavonden en Whatsapp-groepen. Kapotte straatverlichting en prullenbakvandalisme, dit soort zaken kunnen moeiteloos doorgegeven worden.’ n

Beveiliger Fred Panneman: ‘Hoe slimmer je met informatie kunt

werken, hoe leuker ons vak wordt.’

REGIONAAL

INFORMATIEPROTOCOL

Binnen het convenant Particuliere Beveiliging werken de gemeente Laren, politie Gooi en Vechtstreek en een beveiligingsbedrijf nauw met elkaar samen om de veiligheid binnen de gemeente te verbeteren en te borgen. Afstemming en informatie-uitwisseling vinden plaats in het kader van hun toezicht- en handhavingstaak met als doel een efficiënte en effectieve aanpak van de criminaliteit, overlast en andersoortige verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Het convenant in Laren heeft geleid tot een regionaal informatieprotocol. Dit protocol is het richtsnoer voor het delen en verwerken van informatie tussen politie en particulier beveiligingsbedrijf.

KEURMERK VOOR BEVEILIGING

Wordt mijn privacygevoelige bedrijfsinformatie goed en correct beheerd? Kan ik mijn geld, sleutels en andere waardevolle bezittingen veilig achterlaten? Zijn alle medewerkers gescreend, worden sociale premies netjes afgedragen? ‘Een volmondig ja,’ aldus Laetitia Griffith, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. ‘Dat is de belofte van onze keurmerken. Een opdrachtgever hoeft zijn hoofd niet te breken over de vraag of een beveiligingsbedrijf de zaken op orde heeft. Keurmerkhouders worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling, zowel op kantoor als op de locaties waar beveiligingswerkzaamheden worden uitgevoerd.’

De beveiligingsbranche had behoefte aan een instrument waarmee bonafide bedrijven zich richting opdrachtgevers kunnen onderscheiden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels. De sector koos voor zelfregulering en ontwikkelde een keurmerk. Griffith: ‘Dit keurmerk is goed voor de reputatie van zowel opdrachtgevers als beveiligingsbedrijven. Het schept duidelijkheid en vertrouwen. Opdrachtgevers kunnen snel en makkelijk checken of ze te maken hebben met een betrouwbaar bedrijf.’ Wat betekent deze vorm van zelfregulering voor de beveiligingssector? ‘Bij aanbestedingen wordt het hebben van een keurmerk steeds vaker als eis gesteld. Maar het blijft een grote uitdaging om nog meer partijen bekend en vertrouwd te maken met het keurmerk. Ook als het gaat om business-to-business.’

Laetitia Griffith: ‘Keurmerk

schept duidelijkheid en vertrouwen.’

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement