Column Ilse Witte: Ontwerpbesluit overgangsrecht transitievergoeding

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Ontwerpbesluit overgangsrecht transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 krijgen we te maken met ingrijpende veranderingen in het ontslagrecht, waaronder de introductie van de transitievergoeding. Deze vergoeding is verschuldigd bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst na een dienstverband van 24 maanden of langer. Dit geldt ongeacht de vraag of sprake is van een tijdelijk of een vast dienstverband. De transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per half dienstjaar; vanaf een tienjarig dienstverband gaat het om 1/4 maandsalaris per half dienstjaar. Voor medewerkers van vijftig jaar of ouder die al langer dan tien jaar in dienst zijn, geldt een overgangsregeling.

Naast de transitievergoeding kan de werkgever verplicht zijn om vergoedingen (en voorzieningen) aan werknemers te betalen op grond van een cao, een sociaal plan of individuele afspraken. Om dubbele betalingen bij ontslag te voorkomen, ligt een overgangsregeling voor advies bij de Raad van State. Het uitgangspunt van de overgangsregeling is dat de transitievergoeding alleen verschuldigd is wanneer de werknemer schriftelijk verklaart dat hij afstand doet van zijn recht op vergoedingen of voorzieningen op grond van lopende afspraken. Bij ‘vergoedingen’ kan gedacht worden aan een ontslagvergoeding. Onder ‘voorzieningen’ vallen alle afspraken die niet onder ‘vergoedingen’ vallen, zoals afspraken over scholing of een outplacementtraject. Het recht van de werknemer op de transitievergoeding vervalt wanneer hij uitdrukkelijk kiest voor het gebruik maken van de vergoedingen of voorzieningen. Ook wanneer de werknemer geen keuze maakt, vervalt het recht op de transitievergoeding.

De werkgever dient de werknemer schriftelijk te informeren zodat deze een weloverwogen keuze kan maken. Deze informatie moet zien op de consequenties van de keuze, de termijn waarbinnen de werknemer zijn keuze kenbaar moet maken, de hoogte van de toepasselijke transitievergoeding en op de vergoedingen en voorzieningen waarop de werknemer recht zou hebben op grond van de lopende afspraken. De werknemer moet binnen twee weken na de informatieverstrekking een keuze maken. Heeft de werkgever niet of onvoldoende aan zijn informatieplicht voldaan? Dan heeft de werknemer de mogelijkheid zijn (eerdere) verklaring schriftelijk te herroepen.

De overgangsregeling geldt alleen voor afspraken die al op 1 juli 2015 van kracht zijn en geldt tot uiterlijk 1 juli 2016. Voor de werknemer is de regeling van toepassing zolang hij rechten kan ontlenen aan de vergoedingen of voorzieningen die voortkomen uit de individuele afspraken. De einddatum van 1 juli 2016 geldt voor de werknemer dus niet. n

mr Ilse Witte
Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat
ilsewitte@vbk.nl

column

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement