Vijftig jaar Industrievereniging Lage Weide

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Vijftig jaar Industrievereniging Lage Weide

Lage Weide is weer hot

Lage Weide is als Utrechts oudste en grootste bedrijventerrein een vaste waarde in de regionale economie. Na een periode van veel leegstand mag het gebied zich verheugen in een toenemende populariteit. Zowel bedrijven uit logistiek en transport als dienstverleners kiezen voor de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. Lage Weide is weer hot. Bewoners van het gebied hebben zich verenigd in de Industrievereniging Lage Weide (ILW) die in 2016 vijftig jaar bestaat. TEKST HANS HAJÉE

Dat bedrijven er baat bij hebben om zich te verenigen, bleek al kort na de oprichting van Industrievereniging Lage Weide (ILW) in 1966. Een jaar later ontplofte een munitieschip in de haven op het bedrijventerrein. Er vielen twee doden, de schade was groot. ‘Het maakte duidelijk hoe belangrijk het is om als bedrijfsleven samen op te trekken,’ zegt Maria Ignatovich. Zij is managing partner bij Dutch Portfolio en nam in januari 2015 zitting in het ILW-bestuur. ‘Toen trad ook Talitha van den Elst (UW) als nieuw bestuurslid aan en nam Jos van Rooijen de voorzittershamer over van Theo van Oijen. De andere bestuursleden zijn Henk Stamhuis (Stamhuis), Frank van Essen (NHF Services) en Cor bij de Weg (EJP Accountants en belastingadviseurs).

Waardevol traject

Maria Ignatovich is verantwoordelijk voor de ledenactiviteiten en pr van de ILW. ‘Het bestuur heeft recent in een aantal sessies de vereniging en haar eigen functioneren geanalyseerd. Doel daarbij was om scherp te krijgen waar we voor staan. Welke doelstellingen en waardes zijn belangrijk voor de ILW, welke activiteiten, doelgroepen en partners horen daarbij? De resultaten van dit traject vormen de basis voor onze toekomstige rol en de branding van de vereniging. Transparantie richting (potentiële) leden en andere stakeholders is daarbij een belangrijk uitgangspunt.’

Optimaal ondernemersklimaat

Belangenbehartiging is een speerpunt voor de ILW. ‘Opgave is om waar mogelijk bij te dragen aan een optimaal ondernemersklimaat in het gebied. Infrastructuur en bereikbaarheid zijn daarbij cruciale elementen. Als het bestuur of de leden knelpunten signaleren, kaarten we die aan bij gemeente of provincie.’ De ILW speelt ook een verbindende rol. ‘Samen sta je sterker en ondernemers kunnen leren van elkaars ervaringen. Daarom koppelen we leden met een zelfde behoefte of vraag aan elkaar. Ook zoeken we indien mogelijk aansluiting bij lopende projecten.’

Jaarlijks organiseert de ILW zowel inhoudelijke sessies als sociale evenementen. ‘Door de aard van het gebied zijn op Lage Weide amper plekken waar je elkaar tegen het lijf loopt. Daarom richten we ons nog meer dan voorheen op activiteiten voor en door de leden. De behoefte om elkaar te ontmoeten, is groot. Bijeenkomsten kennen een prima opkomst waarbij opvalt dat vrijwel altijd directieleden en management aanwezig zijn. Een goed teken.’

30% minder uitstoot

Bij veel actuele projecten waarbij de ILW betrokken is, vormt duurzaamheid een rode draad. ‘Zo vertaalt de U15, een samenwerkingsverband van Utrechtse bedrijven, de door de overheid beoogde beperking van CO2-uitstoot in praktische maatregelen. Samen met de U15 heeft de ILW het programma Lage Weide Duurzaam Mobiel opgezet. Vanuit dit programma wordt gekeken wat duurzame mobiliteit werkgevers op kan leveren. Denk bijvoorbeeld aan meer vitale medewerkers, kleinere CO2-footprint, kostenreductie en een betere bereikbaarheid. Voor Lage Weide gaat het onder meer om het stimuleren van fietsgebruik (zie kader), OV-gebruik en om slimme overslag waarbij goederen met kleinere vrachtwagens van en naar de stad worden vervoerd.’

Bij de duurzame ambities speelt het Energie Collectief Lage Weide (ECLW) een belangrijke rol. Dit collectief zorgt voor gezamenlijke inkoop van ledverlichting, zonnepanelen en groene stroom. Deelnemers profiteren van schaalvoordelen en worden ondersteund bij uitvoering, financiering en beheer van maatregelen. ‘De voorbereidingen liepen al langer maar afgelopen oktober ging het collectief officieel van start. Voorzitter is ILW-bestuurslid Henk Stamhuis. Doel is om in 2020 de CO2-uitstoot op Lage Weide structureel met 30% terug te brengen.’

Parallelle belangen

De gemeente Utrecht is een belangrijke stakeholder voor ondernemers op Lage Weide. ‘De contacten tussen gemeente en ILW zijn goed,’ zegt Ignatovich. ‘Onze belangen lopen grotendeels parallel. De lijnen zijn kort en er is regelmatig overleg met Astrid Renne, ons vaste aanspreekpunt. Momenteel brengen we samen de lopende projecten en bijbehorende verantwoordelijkheden in kaart; wie doet wat? Doel is om de gezamenlijke energie waar mogelijk nog efficiënter in te zetten.’

De ILW is namens het Ondernemersfonds Utrecht trekkingsgerechtigde voor Lage Weide. Via dit fonds worden gezamenlijke activiteiten collectief gefinancierd via een verhoging van het gebruikers- en eigenarendeel OZB niet-woningen. ‘Leden en andere bedrijven kunnen via de ILW wensen en ideeën kenbaar maken. Samen besluiten de OZB-betalers voor welke maatregelen of activiteiten een beroep wordt gedaan op het Ondernemersfonds. Vaak gaat het om verbetering en verfraaiing van de openbare ruimte.’ Ignatovich vindt de verantwoordelijkheid als trekkingsgerechtigde een logische taak voor de ILW. ‘Het versterkt de meerwaarde van de vereniging.’

Haven als ‘unique selling point’

Lage Weide is een van de weinige locaties in Midden-Nederland waar zware industrie is toegestaan. ‘Mochten dergelijke partijen het gebied verlaten dan bestaat wel de ambitie om in plaats daarvan bedrijven met minder milieubelasting aan te trekken. Lage Weide ligt immers midden in stedelijk gebied. Idealiter maken nieuwe vestigers ook gebruik van het multimodale karakter van het bedrijventerrein. Dat zorgt ervoor dat de druk op het wegennet afneemt.’

Lage Weide beschikt over goede spooraansluitingen en een recent gerenoveerde binnenhaven. De gemeente investeerde twintig miljoen euro in deze Port of Utrecht, waarbij onder meer een beroep werd gedaan op Europese subsidies. De haven beschikt over maar liefst zeven kilometer kade. Ook grote schepen kunnen er aanmeren. ‘De mogelijkheden van vervoer over water zijn een unique selling point voor Lage Weide. Hier is zeker nog winst te halen.’

Aantrekkende werking

Door de investeringen in infrastructuur en het openbaar gebied kreeg de aantrekkingskracht van Lage Weide een forse impuls. ‘De herinrichting van de A2 speelt daarbij een grote rol. Vroeger kostte het een eeuwigheid om via de koffieknoop op Lage Weide te komen. Nu is het gebied uitstekend bereikbaar. Ook de ov-verbinding is prima, met elke tien minuten een bus naar Utrecht CS. Daarmee ben je sneller in het centrum dan met de eigen auto.’

Op steeds meer plaatsen op Lage Weide vindt herontwikkeling plaats. Verouderde gebouwen worden gerenoveerd of maken plaats voor nieuwbouw. ‘Vooral distributie- en logistieke bedrijven zien Lage Weide door de centrale ligging als ideale uitvalsbasis. Maar ook dienstverleners vestigen zich hier.’ De uitstraling van het terrein is anders dan dat van een standaard kantorengebied. ‘Ik merk dat steeds meer bedrijven dat juist een voordeel vinden. Prominent voorbeeld is Ziggo. Dat zo’n groot, aansprekend bedrijf voor Lage Weide kiest, heeft zeker een aantrekkende werking.’

Bijzondere dynamiek

Bij de viering van het lustrum ziet de ILW de toekomst van haar thuisbasis met veel vertrouwen tegemoet. ‘De ligging van Lage Weide onderstreept het nieuwe elan in het gebied,’ zegt Ignatovich. ‘Door de bouw van Leidsche Rijn verschuift het zwaartepunt van de stad richting westen. Lage Weide komt hierdoor op een natuurlijke manier in het hart van groot-Utrecht te liggen. De verbinding met de omgeving wordt hechter en dat levert een bijzondere dynamiek op. Ik merk dat dit ook een rol speelt bij de aantrekkingskracht van het gebied. Voor steeds meer bedrijven is Lage Weide een optie als zij overwegen om te verhuizen.’ n

SPECIAL

Bron: U15

OP DE FIETS

Uit onderzoek van TNO in 2009 bleek dat fietsende medewerkers beduidend minder verzuimen dan hun collega’s die niet met de fiets naar het werk reizen. Vitaliteit is voor veel werkgevers op Lage Weide dan ook de belangrijkste reden om fietsgebruik te stimuleren. Dit doen zij o.a. met de campagne rij2op5. Zestien bedrijven op Lage Weide doen hier al aan mee. Werknemers kunnen twee weken lang een elektrische fiets uitproberen. Per organisatie is een fietsambassadeur aangesteld die collega’s inspireert om vaker de fiets te pakken. Daarnaast ontvangen bedrijven campagnemateriaal om fietsen onder de aandacht te brengen in de organisatie. Tot de deelnemers behoren onder meer Stamhuis, Vitens, Eneco en Oskam. ‘Lage Weide is het eerste gebied met zo’n campagne,’ meldt Ignatovich. ‘Andere bedrijventerreinen zijn benieuwd naar onze ervaringen.’

Naast rij2op5 onderscheidt Lage Weide zich ook door een modern netwerk van elektrische leenfietsen van Nu-connect. Op Lage Weide staan deze fietsen op zes locaties, onder andere bij Eneco, Vineyard en de Hema. De elektrische fietsen zijn comfortabel en hebben een actieradius van zo’n 45 kilometer. Ruim voldoende voor bijvoorbeeld een afspraak in de binnenstad van Utrecht.

De gemeente Utrecht is erg te spreken over hoe bedrijven op Lage Weide gezamenlijk bezig zijn met het stimuleren van fietsgebruik. Hierdoor heeft de gemeente Utrecht recent een miljoen euro gereserveerd voor verdere verbetering van de fietsinfrastructuur op het bedrijventerrein.

VOOR HET VOETLICHT

Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van Midden-Nederland. Er werken ongeveer 18.000 mensen. ‘De regio Utrecht heeft veel banen op hbo- en wo-niveau,’ aldus Ignatovich. ‘Lage Weide biedt vooral werkgelegenheid voor lager en middelbaar geschoold personeel. Dat maakt het gebied tot een factor van belang voor de regionale arbeidsmarkt.’

Van de 800 bedrijven op Lage Weide zijn nog niet alle bedrijven lid van de ILW. ‘Al vertoont het ledenaantal een stijgende lijn, er is zeker ruimte voor uitbreiding. We gebruiken het vijftigjarig bestaan om de ILW en haar activiteiten nog nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen.’ Daarbij krijgt de vereniging steun van de gemeente Utrecht. ‘In de contacten met bedrijven die overwegen zich op Lage Weide te vestigen, wordt de ILW onder de aandacht gebracht.’

LID WORDEN VAN DE ILW?

DAT KAN!

Iedereen die op het bedrijventerrein Lage Weide een onderneming heeft of een pand beheert, kan lid worden van ILW. Door het lidmaatschap kan de vereniging belangen behartigen, maar ook informele (netwerk)bijeenkomsten organiseren samen met collega-ondernemers op Lage Weide.

Voordelen lidmaatschap ILW:

- collectieve belangenbehartiging

- kennismaken met collega-ondernemers

- actuele informatie omtrent Lage Weide

- advies bij collectieve initiatieven

Het lidmaatschap kost € 250,- per jaar. Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen naar info@lageweide.nl of te bellen naar 06-11154016.

www.lageweide.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement