Column: update wet DBA

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2017 | Lees volledige uitgave online

Update Wet DBA

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ('wet DBA') houdt de gemoederen flink bezig. In deze bijdrage wordt een korte update gegeven van de laatste ontwikkelingen.

Mr. merel raab - Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat - e-mail: merelraab@vbk.nl - telefoon: +31 30 259 55 39

Wat is de Wet DBA ook alweer?

Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie ('VAR') afgeschaft. Opdrachtnemers en opdrachtgevers kunnen nu gebruikmaken van modelovereenkomsten die gepubliceerd zijn op de website van de Belastingdienst. In tegenstelling tot de VAR, biedt het gebruikmaken van de modelovereenkomsten geen zekerheid dat niet alsnog loonheffingen en premies dienen te worden afgedragen. Overigens is het niet verplicht om gebruik te maken van de modelovereenkomsten.

Wet minimumloon kan van toepassing zijn

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel op grond waarvan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) van toepassing is op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht.

De regering beoogt met de wetswijziging oneigenlijk gebruik van overeenkomsten van opdracht tegen te gaan en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Van oneigenlijk gebruik is sprake als de overeenkomst van opdracht wordt aangegaan om te voorkomen dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken op het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag, bijvoorbeeld door overeen te komen dat de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht, terwijl dat feitelijk wel het geval is.

Personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht hebben voortaan recht op het wettelijk minimumloon, tenzij deze arbeidskrachten fiscaal als ondernemer beschouwd worden. Deze laatste groep zelfstandige ondernemers - waarbij de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van beroep of bedrijf - blijft dus buiten de Wml vallen. De regering acht deze uitzondering gerechtvaardigd omdat deze ondernemers vaak meerdere opdrachtgevers hebben en een minder kwetsbare positie innemen. Het is nog even afwachten wanneer dit wetsvoorstel in werking treedt.

Handhaving opgeschort

De handhaving van de Wet DBA was al opgeschort tot 1 januari 2018. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 1 juni 2017 laten weten dat de handhaving tot 1 juli 2018 is opgeschort. Dit betekent dat als de Belastingdienst achteraf constateert dat in deze periode sprake is geweest van loondienst, geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen zullen worden opgelegd.

De opschorting van de handhaving geldt echter niet voor kwaadwillenden. Onder kwaadwillend wordt verstaan de opdrachtgever of opdrachtnemer 'die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet - of had kunnen weten - dat er sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)'. Het gaat hier volgens de Belastingdienst om situaties waarin duidelijk is dat partijen buiten het wettelijk kader treden en waarin wordt geopereerd in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarvan is geen sprake bij een zelfstandige bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. De Belastingdienst zal op tijd aankondigen per wanneer ook in de situaties waarin kwaadwillendheid ontbreekt, zal worden gehandhaafd.

Tot slot

Aangezien de wet DBA aan kritiek onderhevig is, zal het vervolg van de Wet DBA afhangen van de keuzes die een nieuw kabinet zal maken. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op dit dossier. To be continued.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement